...
Канон святителю Исаие, епископу Ростовскому, чудотворцу kanon svjatitelju isaie episkopu rostovskomu chudotvorcu e7db8ba
Канони

Канон святителю Исаие, епископу Ростовскому, чудотворцу

Канон святителю Исаие, епископу Ростовскому, чудотворцу

Минея, 15 Мая, Кано́н

Глас 4

Песнь 1

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́. 

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о на́с.

Твоего́, Христе́, уго́дника, блаже́ннаго Иса́ию, пе́ти ми жела́ющу, моли́твами его́,/ я́ко Бог, осия́ние Всесвята́го Ду́ха да́руй ми/ и свет прему́дрости Твоея́,/ да достойно воспою́ того́ чудеса́. 

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о на́с.

Прииди́те, ве́рнии, церко́внаго свети́льника, и столпа́ непоколеби́ма,/ и правосла́вия учи́теля, и благоче́стия пропове́дника,/ блаже́ннаго Иса́ию достохва́льными пе́сньми почти́м. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Я́ко святи́тель ве́рен и па́стырь и́стинный Росто́вския Це́ркве быв/ и слове́снаго ста́да Христо́ва,/ но́вых люде́й неле́стный учи́тель яви́лся еси́, блаже́нне Иса́ие,/ и́хже научи́л еси́ сла́вити Бо́жия вели́чия. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ма́рию Чи́стую, прииди́те вси, воспое́м,/ еди́ну, украси́вшую челове́чество и ро́ждшую Бо́га воплоще́нна,/ Де́ву же пребы́вшую неврежде́нну. 

Песнь 3

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный исто́чниче,/ лик Себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би. 

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о на́с.

Глаго́лы Боже́ственными, де́лы же и уче́нии пресла́вными/ по всему́ уподо́бися пресла́вным апо́столом/ и обтече́ всю Росси́йскую зе́млю, и́дольскую лесть попаля́я,/ просвеща́я же ве́рных сердца́ благода́тию. 

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о на́с.

От младе́нства Христа́ вожделе́в,/ кра́сная ми́ра сего́ вся уме́ты вмени́л еси́,/ по апо́столу, о́тче, Вы́шних ища́,/ Христо́вою же благода́тию святи́тельства сподо́бился еси́/ и Росто́ву па́стырь но́вым лю́дем посыла́ешися, и́хже и научи́л еси́/ и на Небесе́х венцы́ сла́вы восприя́л еси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Свята́го Ду́ха благода́тию/ и́дольское изоста́вшее нече́стие до конца́ потреби́л еси́ в Росси́йстей земли́,/ побо́рник вои́стинну правосла́вия яви́вся кре́пкий./ Тем просвети́л еси́ твои́ми уче́нии Росси́йския концы́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пое́м, Де́во Богома́ти,/ па́че естества́ рождество́ Твое́ и Твою́ нетле́нную чистоту́,/ и́бо в Тебе́ во еди́но сочета́ся де́вство и рождество́. 

Седален, глас 8

От мирски́я молвы́ избежа́в, и Христо́во и́го восприи́м,/ и за́поведи соверши́в, па́стырь оби́тели быва́еши,/ пото́м же и на святи́тельском седа́лищи сед,/ богоуго́дно пожи́л еси́/ и, лю́ди правосла́вию научи́в, на Небеса́ восте́кл еси́,/ у престо́ла Вседержи́теля со А́нгелы предстоя́, святи́телю блаже́нне,/ моли́ся о рабе́х твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь,/ а́нгельский собо́р и челове́ческий род,/ освяще́нный хра́ме и раю́ слове́сный,/ де́вственная похвало́, из Нея́же Бог воплоти́ся/ и Младе́нец бысть пре́жде век сый Бог наш,/ ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́ и чре́во Твое́ простра́ннее небе́с соде́ла./ О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.

Песнь 4

Ирмос: Седя́й в сла́ве на престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный,/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й. 

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о на́с.

Седя́ща во сла́ве Го́спода проро́к Иса́ия дре́вле узре́в/ и от Серафи́ма клеща́ми угль прии́м, очи́стися./ Ты же, святи́телю, всегда́ Го́сподеви предстои́ши со мно́жеством Безпло́тных/ и, Серафи́мом подо́бяся, я́коже клеща́ми, твои́ми рука́ми те́ло Христо́во прие́млеши/ и ве́рным подае́ши, непреста́нно вопия́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о на́с.

Любо́вию Бо́жиею па́че огня́ распала́емь, о́тче,/ обходя́ гра́ды и ве́си в Росто́встей и Су́ждальстей о́бласти,/ и́дольская ка́пища разоря́я, це́ркви же созида́я,/ лю́ди научи́л еси́ пе́ти:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Пресла́вный и чу́дный Лео́нтий, я́ко благоцвету́щ сад, насади́ росто́вский лю́ди,/ просвети́в их святы́м Креще́нием./ Ты же, блаженне, до конца́ сих напои́л еси́ твои́м уче́нием/ и ко Христу́, я́ко зрел плод, прине́сл еси́, с весе́лием вопия́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От ма́терних пеле́н чи́сто житие́ име́л еси́, блаже́нне,/ и сего́ ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы изря́дный служи́тель быв,/ Сию́ возвели́чил еси́ в росси́йских страна́х и научи́л еси́ пе́ти:/ сла́ва си́ле Твое́й, Пречи́стая. 

Песнь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая. 

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о на́с.

Удивля́ется святи́тель, князь же и вси лю́дие/ ско́рому твоему́ прише́ствию ко освяще́нию Пречи́стыя це́ркве:/ А́нгелом бо зван был еси́ и о́блаком носи́м,/ я́коже дре́вле апо́столи, на успе́ние Бо́жия Ма́тере./ Те́мже тя всем воспева́ющим мир подава́еши. Удиви́шася Ангельстии чи́нове преславному твоему житию,/ како в бреннем телеси́ безплотнаго врага победил еси́, блаженне,/ и, воздушными темными князьми́ не удержан быв,/ престола Христова дости́гл еси́ к превышним силам,/ и оттуду мир нам подававши. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Удивля́ются христоимени́тии лю́дие, егда́ обрето́ша пречестно́е твое́ те́ло,/ е́же мно́гими ле́ты земле́ю покрове́но,/ и яви́ся, я́коже златоза́рное со́лнце,/ чуде́с лучи́ испуща́я и просвеща́я ве́рных сердца́,/ и воспева́ющим Го́сподеви мир подава́еши. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Умилосе́рдися, Влады́чице, на непотре́бныя Твоя́ рабы́/ и не преда́ждь нас в ру́це пога́ных грех ра́ди на́ших,/ но моли́тв на́ших не пре́зри, во Твою́ це́рковь притека́ющим/ и вопию́щим Ти, мир подаю́щи. 

Песнь 6

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим. 

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о на́с.

Боже́ственною благода́тию укрепля́емь, апо́столом ревни́тель быв,/ Росси́йския вся концы́ научи́л еси́ благоче́стию/ и вся нечести́вая уче́ния до конца́ потреби́л еси́./ Те́мже твою́ па́мять све́тло пра́зднуем. 

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о на́с.

Гроб честна́го твоего́ телесе́ иногда́ в небреже́нии бысть,/ и от святи́теля, твой престо́л держа́щаго и к тебе́ любо́вь показу́юща, отту́ду прено́сится,/ я́вственно ны́не полага́ется, источа́ющий исцеле́ния всем. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И́же всегда́ к ра́це моще́й твои́х приступа́юще,/ любе́зно ту целу́ем и от души́ вопие́м ти:/ святи́телю блаже́нне Иса́ие, моли́ся приле́жно за град и лю́ди,/ и скорбь на́шу в ра́дость претвори́,/ и грехо́в проще́ние испроси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Притеце́м, ве́рнии, в це́рковь Бо́жия Ма́тере/ и, ве́рно моля́щеся, возопие́м Ей:/ поми́луй, Влады́чице, Твое́ достоя́ние/ и от враг изба́ви уго́дника Твоего́ Иса́ии моли́твами. 

Кондак, глас 3

Я́ко гром, возгреме́л еси́ Боже́ственными твои́ми уче́нии в Росси́йстей земли́/ и яви́лся еси́ свети́льник пресве́тел,/ осия́я све́том Богоразу́мия, Иса́ие блаже́нне./ Те́мже вопие́м ти́:/ Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Икос

Прииди́те, богоизбра́ннии христоимени́тии собо́ри,/ похва́лим ны́не и пе́сньми почти́м светоно́сную па́мять пречу́днаго отца́, блаже́ннаго Иса́ии,/ апо́столом ра́внаго, благоче́стия пропове́дника,/ наста́вника же и учи́теля росси́йскому язы́ку:/ яви́ бо ся, я́ко свети́льник незаходи́мый, во тьме су́щим неве́дения,/ и всех возводя́ к Боже́ственней высоте́,/ и на па́житех зако́на живоно́снаго тех упасе́,/ и исцеле́ний луча́ми всех просвеща́я./ Те́мже мо́лим тя ны́не:/ облиста́й в сердца́ раб твои́х незаходи́мый свет ра́зума, Христо́в уго́дниче,/ и моли́ непреста́нно о всех нас.

Песнь 7

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии,/ па́че Созда́вшаго,/ но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́. 

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о на́с.

Не слу́жат ктому́ росси́йстии сы́нове тьме пре́лести,/ но тобо́ю, о́тче, и́стинный Богоразу́мия свет позна́ша/ и, непреста́нно ра́дующеся, ны́не Христу́ вопию́т:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о на́с.

Пра́зднует Це́рковь че́стно твое́ преставле́ние:/ житие́ бо благоче́стно на земли́ соверши́л еси́, чу́дне,/ и плод стори́чествующий Влады́це твоему́ прине́сл еси́,/ и от Него́ прия́л еси́ венцы́ сла́вы неизрече́нныя, непреста́нно вопия́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И́же во искуше́ниих и ско́рбех су́щий,/ к ра́це моще́й твои́х притека́юще, прие́млют честна́я исцеле́ния/ от я́же в тебе́ Боже́ственныя благода́ти/ и непреста́нно Христу́ вопию́т:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Укрепи́, Влады́чице, сла́вящия Тя ве́рныя лю́ди на проти́вныя враги́,/ я́ко Дави́да на Голиа́фа, да, веселя́щеея, вопие́м Ти:/ ра́дуйся, покро́ве святы́й и Засту́пнице гра́ду на́шему. 

Песнь 8

Ирмос: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки. 

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о на́с.

Блаже́нную жизнь пожи́л еси́ в житии́ сый,/ и со святи́тельскими ли́ки у престо́ла Христо́ва, ра́дуяся, предстои́ши,/ Боже́ственное насле́див наслажде́ние, и непреста́нно вопие́ши:/ Го́спода воспева́йте дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки. 

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о на́с.

Боже́ственнаго Ду́ха благода́ть име́я в души́ твое́й, блаже́нне Иса́ие,/ обте́кл еси́ Росси́йскую зе́млю, я́ко мо́лния,/ разсевая Бо́жие сло́во во всех страна́х, просвеща́я всех и науча́я:/ Го́спода воспева́йте дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Слове́сныя плоды́ Го́сподеви принося́, Иса́ие прему́дре,/ озари́л еси́ твое́й па́стве свет Богоразу́мия,/ и нечести́вая уста́ загради́л еси́ пра́щею Богодохнове́нных слове́с твои́х,/ и я́сно всем пропове́дал еси́:/ Го́спода воспева́йте дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: На благодея́ние челове́ком Сло́во воплоти́тися изво́ли,/ де́вства бо врата́ прои́де я́ко Госпо́дь и Богоро́дицу показа́./ Тем зове́м:/ Го́спода воспева́йте дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки. 

Песнь 9

Ирмос: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во. 

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о на́с.

Кто мо́жет, блаже́нне, по достоя́нию тя восхвали́ти?/ Исцеле́ния бо неоску́дно подава́еши приходя́щим к тебе́ с ве́рою и непреста́нно вопию́щим:/ изба́ви, святи́телю, от вся́ких искуше́ний/ и до конца́ неврежде́нных нас соблюди́.Кто мо́жет, блаже́нне, по достоя́нию тя восхвали́ти?/ Исцеле́ния бо неоску́дно подава́еши приходя́щим к тебе́ с ве́рою и непреста́нно вопию́щим:/ изба́ви, святи́телю, от вся́ких искуше́ний/ и до конца́ неврежде́нных нас соблюди́. 

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о на́с.

Оќрест стоя́ще ра́ки моще́й твои́х,/ с любо́вию ту, припа́дающе, целу́ем и ве́рно ти вопие́м, блаже́нне:/ поми́луй святи́теля, престо́л твой ны́не украша́ющаго,/ и до конца́ его́ сохрани́ невреди́ма,/ христолюби́вым лю́дем на сопроти́вныя побе́ды да́руй и на враги́ одоле́ние. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Приими́ хвалу́ от раб недосто́йных, святи́телю Иса́ие,/ и жития́ сего́ непостоя́нную пучи́ну да́руй нам немяте́жно преийти́,/ и моли́тву о нас к Бо́гу сотвори́, че́стно почита́ющих твою́ па́мять,/ и одержа́щих зол и жду́щих нас изба́ви, да во ве́ки тебе́ велича́ем. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Прииди́те, христоимени́тии лю́дие,/ в честну́ю це́рковь Бо́жия Ма́тере/ и, покло́ншеся пречу́дному Ея́ о́бразу и ру́це возде́вше, от се́рдца возопие́м:/ поми́луй нас, Богоро́дице, недосто́йных раб Твои́х, и град наш,/ в не́мже вели́кое Твое́ и многосла́вное и́мя велича́ется,/ от всех злых свободи́ уго́дника Твоего́ Иса́ии моли́твами,/ да во ве́ки Тебе велича́ем, Чи́стая. 

Светилен

Я́коже пресве́тлая заря́ светоно́сна,/ яви́ся днесь па́мять твоя́, святи́телю преблаже́нне Иса́ие,/ предвозвеща́ющи нам пресве́тлаго со́лнца незаходи́мый свет,/ пречу́днаго Лео́нтия светоно́сный пра́здник,/ да моли́твами ва́шими прии́мем оставле́ние грехо́в.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пощади́ мя, Го́споди, пощади́ мя, егда́ прии́деши суди́ти,/ и не осуди́ мене́ во огнь, ни я́ростию же обличи́ мене́,/ мо́лит Тя Де́ва Чи́стая, ро́ждшая Тя, Христе́,/ и А́нгел мно́жество со проро́ки, и святи́тели, и му́ченики.

Знайшли помилку