...
Канони

Канон благоверному князю Феодору Ярославичу, Новгородскому

Минея, 5 Июня, Кано́н свято́му

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Ди́вному Бо́гу вели́чия принесе́м,/ и великоле́пно с на́ми/ да воспое́т земля́ и не́бо/ я́сно сла́ву Его́. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Феóдоре, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко еле́нь жела́ет на исто́чники водны́я,/ си́це жела́ше душа́ твоя́, кня́же Фео́доре, к Бо́гу,/ И́же и прия́ тя с любо́вию и сотвори́ насле́дника Ца́рствия Своего́. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Феóдоре, моли́ Бо́га о на́с.

Кра́ткое жи́зни твоея́ име́л еси́ тече́ние,/ но по́двигом до́брым в зако́не Бо́жии подвиза́лся еси́/ и ве́ру соблю́л еси́,/ сего́ ра́ди отложи́ся тебе́ вене́ц сла́вы безсме́ртныя. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ди́вный, Го́споди, во святы́х Твои́х,/ ди́вен еси́ вои́стинну и во святе́м Твое́м кня́зе Фео́доре,/ и́бо в не́мощнем естестве́ челове́честем/ вышеесте́ственную си́лу Твою́ соверша́я,/ дал еси́ те́лу его́ нетле́ние. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Чу́дно бысть, е́же огне́м опаля́тися купине́ и не сгара́ти;/ чу́дно же и сие́ вои́стинну,/ я́ко Де́вою безсе́менно зачала́ и родила́ еси́ Сы́на Бо́жия/ и по рожде́нии Его́ па́ки Де́ва пребыла́ еси́./ Те́мже Тя, я́ко Ма́терь Бо́жию и Де́ву, благоче́стно велича́ем. 

Песнь 3

Ирмос: Несть свят, я́ко Госпо́дь,/ и несть пра́веден, я́ко Бог наш,/ Его́же пое́т вся тварь:/ несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Феóдоре, моли́ Бо́га о на́с.

И́стинная лоза́ виногра́да Христо́ва был еси́, кня́же Фео́доре,/ сего́ ра́ди и в кра́ткое вре́мя мног плод доброде́телей израсти́л еси́. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Феóдоре, моли́ Бо́га о на́с.

Дозре́вшим твои́х доброде́телей гро́здием,/ еще́ тебе́ мла́ду су́щу,/ да не ка́ко же́стокия страсте́й бу́ри повредя́т я,/ преселе́н еси́ в вертогра́д Небе́сный. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Коль пра́веден и щедр еси́, Благоутро́бный Влады́ко,/ в мздовоздая́нии Твои́м пра́ведником!/ Довле́ет и еди́н о́браз:/ ка́ко пра́ведника Твоего́ Фео́дора уще́дрил еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От утро́бы ма́тере Себе́ Бо́гу посвяти́ла еси́, Отрокови́це,/ и усе́рдием Ему́ служи́ла еси́,/ тем Тебе́ и Бог воздаде́ по правоте́,/ я́ко Тя вси ро́ди Богоро́дицею ублажа́ют. 

Седален, глас 8

Исхо́д твой, кня́же Фео́доре, от сея́ вре́менныя жи́зни,/ мно́гия источи́ сле́зы от о́чию сыно́в росси́йских,/ но Оте́ц щедро́т и Бог вся́кия уте́хи награди́ их изоби́льно весе́лием,/ возложи́в на свято́е твое́ те́ло оде́жду нетле́ния, во вя́щшее увере́ние,/ я́ко ты по исхо́де твое́м в ра́дости пребыва́еши.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Усумне́ся обру́чник Твой Ио́сиф, ви́дев Тя непра́здну,/ но а́бие разреши́ся сумне́ние,/ егда́ извеще́н бысть от А́нгела,/ я́ко заче́ншееся в Тебе́ от Ду́ха есть Свя́та.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах слух си́лы Твоея́,/ и возвесели́ся се́рдце мое́ о Го́споде. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Феóдоре, моли́ Бо́га о на́с.

Хваля́шеся иногда́ ева́нгельский ю́ноша пред Го́сподем,/ я́ко вся за́поведи соблюде́ от ю́ности своея́,/ но не послу́ша Го́спода, ма́лое сотвори́ти ему повелева́ющаго,/ и не и́де вслед Его́,/ ты же, блаже́нне Фео́доре, и, не хваля́ся, повеле́ний Госпо́дних слу́шал еси́/ и Ему́ с весе́лием после́довал еси́. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Феóдоре, моли́ Бо́га о на́с.

Даны́ бы́ша тебе́ от Го́спода тала́нты душе́вныя и теле́сныя,/ и́хже во бла́го употребля́я,/ в кра́ткое вре́мя мно́гое приобре́тение Ему́ сотвори́л еси́,/ сего́ ра́ди и введе́ тя, я́ко раба́ блага́го и ве́рнаго, в ра́дость Свою́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Слу́шаяй моли́твы пра́ведных Твои́х, Го́споди,/ услы́ши моли́тву и пра́ведника Твоего́ Фео́дора,/ ю́же прино́сит Тебе́ о ро́де свое́м. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: С ра́достию гото́ва су́щи к званию,/ на не́же избра́ Тя Вы́шний, Де́во Мари́е,/ со смире́нием Гаврии́лу рекла́ еси́:/ се раба́ Госпо́дня./ Мы же, Тя си́це смири́вшуюся, Влады́чицею ны́не почита́ем. 

Песнь 5

Ирмос: Я́ко Бо́га ино́го, Бла́же,/ па́че Тебе́, не зна́ем,/ к Тебе́, Све́ту Незаходи́мому, от но́щи у́тренююще,/ воспева́ем Тя, Человеколю́бче. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Феóдоре, моли́ Бо́га о на́с.

В ма́лых днех жития́ твоего́, блаже́нне Фео́доре,/ вели́ких свети́ло яви́лся еси́ доброде́телей,/ и́миже Бог благоугожда́ется. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Феóдоре, моли́ Бо́га о на́с.

Све́тлу ду́шу твою́ хотя́ предста́вити Бо́гу,/ чистоту́ в житии́ твое́м соблю́л еси́,/ сего́ ра́ди по твое́м успе́нии вшел еси́,/ а́може ничто́же нечи́сто вхо́дит. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ра́ди пра́ведных Твои́х, Го́споди,/ простира́еши лучи́ Твоея́ ми́лости на гре́шныя:/ озари́ у́бо и нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, луча́ми Твоего́ благоутро́бия/ ра́ди пра́ведника Твоего́ Фео́дора. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Егда́ Гаврии́л благовести́ Тебе́, Неискусому́жная Де́во,/ я́ко во чре́ве Твое́м зачне́ши и роди́ши Сы́на Бо́жия,/ с ве́рою отвеща́ла еси́:/ бу́ди Мне по глаго́лу твоему́./ Сего́ ра́ди по ве́ре Твое́й и бысть Тебе́ благослове́ние Вы́шняго,/ Тобо́ю же и вси лю́дие,/ и́же сиде́ша во тьме и се́ни сме́ртней,/ узре́ша свет ве́лий. 

Песнь 6

Ирмос: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/ Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Феóдоре, моли́ Бо́га о на́с.

И мя́гкия нося́й оде́жды, кня́же Фео́доре,/ си́це житие́м твои́м в кра́ткое вре́мя Бо́гу угоди́л еси́, я́ко мно́гим диви́тися,/ и́же угоди́ша Ему́, долговре́менно облача́ющеся во вре́тище. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Феóдоре, моли́ Бо́га о на́с.

Уве́рен быв, я́ко и златотка́нныя ри́зы о́бщему подлежа́т тле́нию,/ потща́лся еси́ в животе́ твое́м из доброде́телей истка́ти себе́ ри́зу нетле́ния,/ в не́йже ны́не красу́ешися. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Коле́на се́рдца на́шего преклоня́я,/ благодаре́ние Тебе́ возсыла́ем, Человеколю́бче,/ я́ко те́ло кня́зя Фео́дора, тле́нию по естеству́ подлежа́щее,/ обле́кл еси́ в ри́зу нетле́ния,/ и́мже умножа́ется сла́ва всея́ Росси́и. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Позлаще́нными доброде́телей ри́зами/ оде́янна и преиспещре́нна была́ еси́ на земли́, Пренепоро́чная,/ сего́ ра́ди и Бог Сло́во во утро́бе Твое́й/ благоволи́ облещи́ся в плоть челове́ческую. 

Кондак, глас 4

В благоче́стии рожде́нна,/ в стра́се Бо́жии воспита́на,/ в житии́ целому́дрие стяжа́вшаго,/ по успе́нии же нетле́нием телесе́ просия́вшаго,/ благове́рнаго кня́зя Фео́дора во святы́х почита́я,/ смире́нно мо́лимся Тебе́, Всеси́льный Влады́ко,/ да и во ве́ки прославля́еши святы́ми Твои́ми/ страны́ на́ша росси́йския.

Икос

Досто́йно и пра́ведно есть ра́доватися тебе́, свя́те Фео́доре, на Небеси́,/ я́ко неизрече́нную благода́ть от Бо́га получи́л еси́,/ мы же ра́дуемся на земли́,/ я́ко тя и́мамы те́плаго к Бо́гу моли́твенника,/ и от ра́дости си́це зове́м:/ ра́дуйся, похвало́ росси́йская.

Песнь 7

Ирмос: В нача́ле зе́млю основа́вый/ и Небеса́ сло́вом утверди́вый,/ благослове́н еси́ во ве́ки, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Феóдоре, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко чи́стое доброде́телей зерца́ло был еси́ на земли́, кня́же Фео́доре,/ сего́ ра́ди Вы́шний, восприя́в ду́шу твою́ в черто́г Свой Небе́сный,/ оста́ви нам о́браз, нетле́нное твое́ те́ло,/ да после́дуем стопа́м твои́м. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Феóдоре, моли́ Бо́га о на́с.

Не стыди́мся хвали́тися, пра́ведниче Бо́жий,/ я́ко моли́тва твоя́ к Бо́гу мно́го мо́жет поспешествова́ти нам во благо́е:/ ве́мы бо, я́ко моли́твы пра́ведных прия́тны Ему́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хва́лим, пое́м и благослови́м Тебе́, Го́споди,/ я́ко призира́еши на Росси́ю с высоты́ свята́го жили́ща Твоего́/ и посеща́еши ю, я́ко виногра́д Твой,/ его́же насади́ десни́ца Твоя́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Блажи́м Тя, Богоро́дице Де́во,/ и блажи́ти никогда́ не престае́м:/ благослове́нна бо Ты еси́ в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́. 

Песнь 8

Ирмос: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́,/ полага́яй мо́рю преде́л песо́к/ и содержа́й вся,/ Тя пое́т со́лнце, Тя сла́вит луна́,/ Тебе́ прино́сит песнь вся тварь,/ я́ко Соде́телю всех во ве́ки. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Феóдоре, моли́ Бо́га о на́с.

Блаже́н еси́, кня́же Фео́доре,/ я́ко сый посреде́ волну́ющагося душетле́нных страсте́й мо́ря,/ к ти́хому приста́нищу в кра́ткое вре́мя безбе́дно дости́гл еси́. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Феóдоре, моли́ Бо́га о на́с.

А́ще и устремля́хуся ми́ра сего́ во́лны, е́же потопи́ти ю́ность твою́,/ но ничто́же успе́ша:/ ковче́г бо тебе́ бысть чистота́,/ корми́ло – Правосла́вная ве́ра,/ ко́тва 14 – тве́рдая на Бо́га наде́жда,/ ве́трило – любо́вь к Бо́гу и бли́жним. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Прославля́ем Тя, Го́споди Бо́же,/ я́ко, удивля́я хоте́ния Твоя́ во святы́х Твои́х,/ удиви́л еси́ хоте́ние Твое́ и в благове́рнем кня́зе Фео́доре. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Удивля́хуся волсви́ еги́петстии си́ле чудотво́рнаго жезла́ Моисе́ова,/ мы же удивля́емся Тебе́, Мари́е:/ ка́ко Невмести́маго все́ми во утро́бе Твое́й вмести́ла еси́? 

Песнь 9

Ирмос: Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев,/ воздви́гнувши рог спасе́ния нам/ в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́,/ в ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́/ и напра́вил ны есть на путь ми́ра. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Феóдоре, моли́ Бо́га о на́с.

Ви́дяще тя росси́йстии сопоста́ты,/ лета́ми доспева́ющаго ко изощре́нию меча́ на вы́и их,/ не можа́ху не смуща́тися:/ ты бо, душе́внаго сопоста́та, еще́ млад сый, победи́ти в си́лах был еси́;/ сего́ ра́ди кре́пкий во бране́х Госпо́дь/ и причте́ тя, я́ко до́браго во́ина,/ к Безпло́тному Своему́ во́инству. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Феóдоре, моли́ Бо́га о на́с.

Несумне́нная наде́жда был сыново́м росси́йским к защище́нию оте́чества,/ но Прему́дрый о всех Промысли́тель/ благоволи́ тя прия́ти безмяте́жна в поко́й Свой,/ Росси́ю же защити́ти руко́ю бра́та твоего́, свята́го Алекса́ндра. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же наш,/ я́ко ве́си пути́ непоро́чных,/ и достоя́ние их во ве́ки пребыва́ет,/ его́же прича́стником бы́ти сподо́бил еси́/ и непоро́чнаго кня́зя Фео́дора. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Призира́яй на смире́нныя рабы́ Своя́ Вы́шний/ призре́ и на Твое́ смире́ние, Пречи́стая Де́во,/ и превознесе́ Тя па́че всех дще́рей сыно́в челове́ческих. 

Светилен

Прекра́сный доброде́телей храм на земли́ быв, благове́рный князь Фео́дор/ оста́ви нам по свое́м успе́нии те́ло свое́, украше́нное нетле́нием,/ душе́ю же вни́де в храм нерукотворе́нный.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вели́ким благодаре́нием до́лжни мы Тебе́, Влады́чице:/ еди́на бо Ты от земноро́дных яви́лася еси́/ досто́йна прия́ти во утро́бу Твою́ Сы́на Бо́жия,/ Его́же Оте́ц посла́ на зе́млю разруши́ти зако́нную кля́тву/ и пода́ти ве́чное всем благослове́ние.

Знайшли помилку