...
Часослов

Полуношниця суботня

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Полуношница субботняя.

Для домашнего (келейного) чтения

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.).

И читаем исповедание православныя веры:

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Трисвятое.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже тропари, глас 2:

Несозда́нное Естество́, всех Зижди́телю, / устне́ на́ша отве́рзи, / я́ко да возвести́м хвалу́ Твою́, вопию́ще: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва: Вы́шния Си́лы подража́юще на земли́, / побе́дную песнь прино́сим Ти, Бла́же: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

И ны́не: От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, / ум мой просвети́ и се́рдце, / и устне́ мои́ отве́рзи, / во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди поми́луй, (40).

И молитву сию:

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Таже молитву сию:

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, еди́но Божество́, еди́на Си́ла, поми́луй мя гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

И настоящую молитву святаго Евстратия, в келлиях:

Велича́я велича́ю Тя Го́споди, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, но спасл еси́ от нужд ду́шу мою́. И ны́не Влады́ко, да покры́ет мя рука́ Твоя́, и да прии́дет на мя ми́лость Твоя́, я́ко смяте́ся душа́ моя́, и боле́зненна есть во исхожде́нии свое́м, от окая́ннаго моего́ и скве́рнаго телесе́ сего́. Да не когда́ лука́вый сопоста́та сове́т сря́щет, и препне́т ю́ во тме, за неве́домыя и ве́домыя в житии́ сем бы́вшия ми грехи́. Ми́лостив бу́ди ми, Влады́ко, и да не у́зрит душа́ моя́ мра́чнаго взо́ра лука́вых де́монов, но да прии́мут ю́ А́нгели Твои́ све́тлии и пресве́тлии. Даждь сла́ву и́мени Твоему́ свято́му, и Твое́ю си́лою возведи́ мя на Боже́ственное Твое́ суди́ще, внегда́ суди́тися ми, да не прии́мет мя рука́ кня́зя мiра сего́, е́же исто́ргнути мя, гре́шника, во глубину́ а́дову, но предста́ни ми, и бу́ди ми Спас и Засту́пник. Теле́сныя бо и сия́ муче́ния, весе́лия суть рабо́м Твои́м. Поми́луй, Го́споди, оскверни́вшуюся страстьми́ жития́ сего́ ду́шу мою́: и чи́сту ю́ покая́нием и испове́данием приими́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Таже,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И поклоны три, и псалмы:

Псалом 120:

Возведо́х о́чи мои́ в го́ры, отню́дуже прии́дет по́мощь моя́. По́мощь моя́ от Го́спода, сотво́ршаго не́бо и зе́млю. Не даждь во смяте́ние ноги́ твоея́, ниже́ воздре́млет храня́й тя, се не воздре́млет, ниже́ у́снет храня́й Изра́иля. Госпо́дь сохрани́т тя, Госпо́дь покро́в твой на ру́ку десну́ю твою́. Во дни со́лнце не ожже́т тебе́, ниже́ луна́ но́щию. Госпо́дь сохрани́т тя от вся́каго зла, сохрани́т ду́шу твою́ Госпо́дь. Госпо́дь сохрани́т вхожде́ние твое́ и исхожде́ние твое́, отны́не и до ве́ка.

Псалом 133:

Се ны́не благослови́те Го́спода вси раби́ Госпо́дни, стоя́щии в хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего, В но́щех воздежи́те ру́ки ва́ша во свята́я, и благослови́те Го́спода. Благослови́т тя Госпо́дь от Сио́на, сотвори́вый не́бо и зе́млю.

Сла́ва, и ны́не:

Трисвятое.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И тропари сия, глас 2:

Помяни́ Го́споди, я́ко Благ, рабы́ Твоя́, / и ели́ка в житии́ согреши́ша, прости́: / никто́же бо безгре́шен, то́кмо Ты, / моги́й и преста́вленным да́ти поко́й.

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй, / и поле́зное всем подава́яй, / еди́не Соде́телю, упоко́й Го́споди, ду́ши раб Твои́х: / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Слава, кондак, глас 8: Со святы́ми упоко́й / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

И ныне, Богородичен: Блажи́м Тя вси ро́ди, Богоро́дице Де́во, / в Тя бо невмести́мый Христо́с Бог наш, вмести́тися благоволи́. / Блаже́ни есмы́ и мы, Предста́тельство Тя иму́ще: / день бо и нощь мо́лишися о нас, / и вся страна́ на́ша Твои́ми моли́твами утвержда́ется. / Тем воспева́юще вопие́м Ти: / ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Го́споди поми́луй, 12.

И молитва сия:

Помяни́ Го́споди, в наде́жди Воскресе́ния, жи́зни ве́чныя, усо́пшия отцы́ и бра́тию на́шу, и вся во благоче́стии и ве́ре сконча́вшыяся, и прости́ им вся́кое согреше́ние, во́льное же и нево́льное, сло́вом, или́ де́лом, или́ помышле́нием согреше́нное и́ми, и всели́ я́ в ме́ста све́тла, в ме́ста прохла́дна, в ме́ста поко́йна, отню́дуже отбеже́ вся́кая боле́знь, печа́ль и воздыха́ние, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́, и весели́т вся от ве́ка святы́я Твоя́. Да́руй им и нам Ца́рствие Твое́, и прича́стие неизрече́нных и ве́чных Твои́х благ, и Твоея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. Ты бо еси́ жизнь, и воскресе́ние, и поко́й усо́пших рабо́в Твои́х, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й, Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди поми́луй, трижды.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь

Начaло съ бGомъ полyнощницы суббHтныz, твори1тъ сщ7eнникъ:

Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

И# мы2: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2 бlже дyшы нaшz.

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды.

Слaва, и3 нhнэ: Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

ГDи поми1луй, в7i.

Слaва, и3 нhнэ: Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

Покл0ны три2.

И# ѓбіе pал0мъ н7:

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе, возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менE t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. НаучY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. И#збaви мS t кровeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. Ўбlжи2 гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

Каfjсма f7, и3 по концЁ є3S: Вёрую во є3ди1наго бGа: Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ:

И# тропари2 сі‰, глaсъ в7:

Несоздaнное є3стество2, всёхъ зижди1телю, ўстнЁ н†ша tвeрзи, ћкw да возвэсти1мъ хвалY твою2, вопію1ще: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

Слaва: Вы6шніz си6лы подражaюще на земли2, побёдную пёснь прин0симъ ти2, бlже: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

И# нhнэ: T nдрA и3 сн7а воздви1глъ мS є3си2 гDи, ќмъ м0й просвэти2 и3 сeрдце, и3 ўстнЁ мои2 tвeрзи, во є4же пёти тS с™az трbце: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

ГDи поми1луй, м7.

И$же на всsкое врeмz:

ГDи поми1луй, три1жды.

Слaва, и3 нhнэ:

ЧCтнёйшую херув‡мъ:

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ: Б9е, ўщeдри ны2, и3 бlгослови2 ны2:

ВLко б9е џ§е вседержи1телю:

И# настоsщаz мlтва с™aгw є3vстрaтіа, въ кeлліахъ:

Величaz величaю тS гDи, ћкw призрёлъ є3си2 на смирeніе моE, и3 нёси менE затвори1лъ въ рукaхъ врaжіихъ: но спaслъ є3си2 t нyждъ дyшу мою2. И# нhнэ вLко, да покрhетъ мS рукA твоS, и3 да пріи1детъ на мS ми1лость твоS, ћкw смzтeсz душA моS, и3 болёзненна є4сть во и3схождeніи своeмъ, t nкаsннагw моегw2 и3 сквeрнагw тэлесE сегw2: да не когдA лукaвый сопостaта совётъ срsщетъ и3 препнeтъ ю5 во тьмЁ, за невёдwмыz и3 вёдwмыz въ житіи2 сeмъ бhвшыz ми2 грэхи2, млcтивъ бyди ми2 вLко, и3 да не ќзритъ душA моS мрaчнагw вз0ра лукaвыхъ дeмонwвъ: но да пріи1мутъ ю5 ѓгGли твои2 свётліи и3 пресвётліи. Дaждь слaву и4мени твоемY с™0му, и3 твоeю си1лою возведи1 мz на б9eственное твоE суди1ще. ВнегдA суди1тисz ми2, да не пріи1метъ мS рукA кнsзz мjра сегw2, є4же и3ст0ргнути мS грёшника во глубинY ѓдову, но предстaни ми2, и3 бyди ми2 сп7съ и3 застyпникъ: тэлє1снаz бо и3 сі‰ мучє1ніz весeліz сyть рабHмъ твои6мъ. Поми1луй гDи, њскверни1вшуюсz страстьми2 житіS сегw2, дyшу мою2, и3 чи1сту ю5 покаsніемъ и3 и3сповёданіемъ пріими2, ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Тaже: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды.

Возвед0хъ џчи мои2 въ г0ры:

СE нhнэ бlгослови1те гDа:

Слaва, и3 нhнэ: Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

И# тропари2:

Помzни2 гDи, ћкw бlгъ:

Глубин0ю мyдрости:

Слaва: Со с™hми ўпок0й, хrтE:

И# нhнэ: Бlжи1мъ тS вси2 р0ди, бцdе дв7о:

ГDи поми1луй, в7i.

Помzни2 гDи, въ надeжди воскrніz:

Сі‰ вс‰ преднаписaшасz въ полyнощницэ вседнeвной.

Tпyстъ t сщ7eнника, и3 прощeніе, и3 прHчаz.

Священик: Благословен Бог наш…

Читець: Амінь.

Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Царю Небесний. Трисвяте. Пресвята Тройце. Отче наш.

Читець: Амінь.

Господи, помилуй (12 разів).

Слава: і нині.

Прийдіть, поклонімось… (тричі).

Псалом 50

Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе Єдиного я згрішив і лукаве перед Тобою вчинив, отже, праведний Ти в слові Твоїм і справедливий у присуді Твоїм. Ось бо в беззаконні зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя. Бо Ти істину полюбив єси, невідоме й таємне премудрості Твоєї явив Ти мені. Окропи мене ісопом і очищуся, омий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість — і зрадіють кістки мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створи в мені, Боже, і духа праведного віднови в нутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і духом могутнім укріпи мене. Навчатиму беззаконників шляхів Твоїх і нечестиві навернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою. Бо, коли б Ти жертви забажав, приніс би я: всепалення Ти не бажаєш. Жертва Богові — це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним Ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сион, і хай збудуються стіни Єрусалимські. Тоді буде угодна Тобі жертва правди, приношення і всепалення: тоді покладуть на Жертовник Твій тельців.

Псалом 64

Тобі подобає пісня, Боже, в Сионі, і Тобі піднесеться молитва [в Єрусалимі]. Почуй молитву мою. До Тебе приходить всяка плоть. Безліч гріхів перемагає нас, але Ти очистиш беззаконня наші. Блаженні, кого Ти обрав і прийняв, щоб він оселився у дворах твоїх. Наситимось добром дому Твого, святого храму Твого. Дивний у правосудді, вислухай нас, Боже Спасителю наш, надія всіх кінців землі і тих, що в морі далеко. Ти Той, що поставив гори силою Твоєю і підперезаний могутністю. Ти втихомирюєш бурхливість моря, шуми хвиль його і повстання народів. Устрашаться від знамень Твоїх усі, що живуть на землі. Ранок і вечір красою прославлять Тебе. Ти дбаєш про землю і напуваєш її, примножуєш багатства її. Ріка Божа повна води. Ти вирощуєш хліб від землі, бо так впорядкував її. Ти напоюєш борозни її, рівняєш груди її, дощами пом’якшуєш її та прикрашаєш її рослинами. Ти благословиш вінець року благости Твоєї, і поля Твої сповняться врожаєм. Вкриється травою пустеля, і радістю узгір’я наповняться. Долини наповнюються отарами, і лани покриваються пшеницею. Все радіє, все співає.

Псалом 65

Викликніть Господу, вся земле! Співайте ж імені Його, віддайте славу й хвалу Йому. Промовляйте Богові: «Як величні діла Твої, перед множеством сили Твоєї скоряться Тобі вороги Твої». Вся земля нехай поклониться Тобі й співає Тобі. Нехай співає імені Твоєму, Всевишній!» Прийдіть, погляньте на діла Божі, Який страшний Він у Своїх ділах над синами людськими! Він море обернув на сушу, ріку перейшли ногами. Там ми веселилися в Ньому. Він могутністю Своєю світом володіє вічно. Очі Його дивляться на всі народи, щоб не підносились у собі гнобителі. Благословляйте, народи, Бога нашого і проголошуйте хвалу Йому. Він дав життя душі нашій і не попустив, щоб ноги наші захиталися. Ти випробував нас, Боже, Ти переплавив нас, як переплавляється срібло. Ти попустив нам потрапити в сітку, поклав тягарі на плечі наші. Ти допустив, щоб чужі люди сіли на шию нам. Ми йшли через вогонь і воду, але Ти вивів нас на волю. Увійду в дім Твій з жертвами всепалення, виконаю перед Тобою обітниці мої, що їх проголосили уста мої і висловив язик мій у скорботі моїй. Великі жертви принесу Тобі з пахощами, принесу Тобі овець, волів і козлів. Прийдіть усі, хто боїться Бога, послухайте мене, і я скажу вам, що вчинив Він для душі моєї. Я взивав до Нього устами моїми і величав Його язиком моїм. І якби була неправда в серці моїм, то не почув би мене Господь. А Господь почув мене і прихилився до голосу благання мого. Благословенний Господь, що не відкинув моління мого і милости Своєї не відвернув від мене.

Псалом 66

Боже, ущедри нас і благослови нас, просвіти лице Твоє на нас і помилуй нас. Щоб пізнали ми на землі путь Твою, в усіх народах – спасіння Твоє. Нехай сповідують Тебе люди, Боже, нехай сповідують Тебе люди всі. Нехай веселяться і радіють племена, бо Ти судиш народи праведно і керуєш всіма племенами на землі. Нехай славлять Тебе народи, Боже, нехай славлять Тебе народи всі. Земля дає плід свій: благослови нас, Боже, Боже наш. 8 Нехай благословить нас Бог, і нехай бояться Його всі краї землі.

Слава…

Псалом 67

Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його; нехай побіжать від лиця Його всі ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть грішники від лиця Божого. А праведники нехай звеселяться, нехай радіють перед Богом, нехай святкують у радості. Співайте Богові, співайте імені Його, рівняйте дорогу перед Тим, Хто йде, як Переможець. Господь – ім’я Йому, радійте перед лицем Його. Отець сиріт і Суддя вдовиць – Бог, Він у святих оселях Своїх. Бог одиноких вводить у дім; визволяє в’язнів із кайданів, а непокірні живуть у гробах. Боже, коли йшов Ти поперед народу Твого, коли проходив Ти через пустелю, земля тряслася, навіть небеса танули від лиця Божого, і Синай – від лиця Бога, Бога Ізраїлевого. Рясний дощ проливав Ти, Боже, на насліддя Твоє, і коли знесилювалося воно, Ти підкріпляв його. Народ Твій Ти оселив на землі Твоїй, і з благости Твоєї Ти все приготував для бідного. Господь дасть слово тим, що благовістять з великою силою. Царі з військом утікають, утікають, а ті, що сидять вдома, ділять здобич. Коли ж ви оселялися на землях своїх, то стали мов голубка, у якої крила – як срібло, а пір’я сяє золотом. Коли ж Всевишній розсіяв царів на цій землі, вона забіліла, як сніг на горі Селмоні. Гора Божа – гора велика, гора кріпка, гора висока. Чого ви заздрите, гори високі, на гору, що на ній Бог благоволив жити і буде перебувати на ній вічно? Колісниць Божих тьма і тисячі тисяч. Серед них Господь на Синаї, у святині. Ти зійшов на висоту, полонив полон, прийняв дари для людей, щоб і непокірні могли жити у Господа. Господь Бог благословенний; благословенний Господь допоможе нам кожного дня. Бог – Спаситель наш, Бог наш, Бог, щоб спасати. У владі Господа ворота смерти. Бог сокрушить голови ворогів Своїх, волохате тім’я того, хто закам’янів у беззаконні. Сказав Господь: «Від Васана поверну тебе, виведу з глибини моря, щоб обмочив ти ногу твою, як пси язик свій, у крові ворога». Ми бачили, як ішов Ти, Боже, як ішов Ти – Цар мій і Бог мій – у святиню. Попереду князі і ті, що співали, за ними – ті, що грали на струнах, а кругом – діви з тимпанами. В церквах благословляйте Бога – Господа від джерел Ізраїлевих. Там Веніамін молодший – князь їхній, князі Іуди – владики їхні, князі Завулонові, князі Неффалимові. Бог твій дав тобі таку силу. Утверди, Боже, те, що Ти створив для нас. Ради храму твого в Єрусалимі царі принесуть Тобі дари. Утихомир звіра, що в очереті, зібрання биків серед тихих телят – гордих народів, що хваляться сріблом своїм; розвій тих, що готують війни. Прийдуть з Єгипту вельможі молитися; Ефіопія простягне руку свою до Бога. Царства землі! Хваліть Бога, оспівуйте Господа, Який зійшов на небо небес превічно. Ось Він дає голосу Своєму голос сили. Віддайте славу Богу; на Ізраїлі велич Його і могутність Його на хмарах. Дивний Бог у святих Своїх, Бог Ізраїлів; Він дає силу й твердість народу Своєму. Благословенний Бог!

Слава…

Псалом 68

Спаси мене, Боже, бо води дійшли до душі моєї. Я загруз у глибокім болоті, і нема на чому стати. Зійшов я у глибину моря, і хвилі його заливають мене. Я знемігся від благань, і гортань моя зашерхла. Втомилися очі мої від очікування Бога мого. Бо тих, що ненавидять мене без вини, більше, ніж волосся на голові моїй. Вороги мої, що переслідують мене даремно, зміцніли, і чого я не відбирав, того вимагають від мене. Боже, Ти знаєш, як тяжко мені, і гріхи мої не втаєні від Тебе. Нехай не осоромляться через мене ті, що надіються на Тебе, Господи, Боже Сил. Нехай не осоромляться через мене ті, що шукають Тебе, Боже. Бо ради Тебе терплю я зневагу, і сором покриває лице моє. Я став чужим для братів моїх і стороннім для синів матері моєї. Бо ревність до дому Твого з’їдає мене, і зневага тих, що Тебе зневажають, впала на мене. Коли я плакав і постом смиряв душу мою, то й тим докоряють мене. Замість одежі я обгортав себе веретищем – і тим став посміховиськом для них. Про мене говорять ті, що сидять біля воріт, про мене співають ті, що п’ють вино. А я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час, угодний Тобі, Боже. З великої милости Твоєї, почуй мене в істині спасіння Твого. Виведи мене з болота, щоб не потонув я, спаси мене від ненависників моїх і від глибокої води. Нехай не затопить мене буря повені, нехай не потону я в глибині. Вислухай мене, Господи, бо велика милість Твоя, заради великих щедрот Твоїх зглянься на мене. Не відверни лиця Твого, бо я сумую, скоро почуй мене. Поглянь на душу мою і спаси її, від ворогів моїх спаси мене. Ти знаєш приниження моє, ганьбу мою і сором мій. Вороги мої всі перед Тобою. Наруга сокрушила душу мою, і страждання. Я знеміг. Я очікував, що хтось буде співчувати мені, і не було, очікував, хто б заспокоїв мене, і не знайшлося. І дали в їжу мені жовч і у спрагу мою напоїли мене оцтом. Нехай буде трапеза їхня тенетами їм, і мирна вечеря – пасткою. Нехай потемніють очі їхні, щоб не бачили, і спини їхні назавжди зігни. Вилий на них гнів Твій, і полум’я його нехай обійме їх. Нехай житло їхнє стане пустим, і в наметах їхніх нехай не залишиться нікого живого. Бо кого покарав Ти, над тим вони ще й знущаються. І тому, кого поранив Ти, вони ще збільшують страждання. Збери докупи всі беззаконня їхні, і нехай не увійдуть вони в правду Твою. Нехай буде викреслено їх із книг живих, і між праведними нехай не напишуться. А я бідний і страждаю, поміч Твоя, Боже, нехай визволить мене. Я буду славити в піснях ім’я Бога мого, буду прославляти Його хвалою. І це буде більш приємне Господу, ніж жертви волів і телят з рогами і копитами. Побачать це принижені і звеселяться. І оживуть серця ваші, ви, що шукаєте Господа. Бо почув Господь убогих Своїх і не забув в’язнів Своїх. Нехай хвалять Його небо і земля, море і все, що живе в них. Бо спасе Господь Сион, і збудує міста Іуди для людей Своїх, і поселяться там, і будуть нащадками Його. І нащадки рабів Його утвердяться в ньому, і ті, що люблять ім’я Його, будуть жити в ньому.

Псалом 69

Боже, на поміч мені прийди, Господи, поспіши допомогти мені.

Нехай постидяться й осоромляться ті, що шукають душі моєї.

Нехай відступлять осоромленими ті, що шукають загибелі моєї. Нехай біжать назад ті, що кажуть мені: «Добре, добре!»

Але нехай зрадуються і звеселяться ті, що шукають Тебе, Боже. І ті, що люблять спасіння Твоє, нехай завжди кажуть: «Великий Господь!»

А я немічний і убогий: Боже, допоможи мені. Ти – Поміч моя і Спаситель мій. Господи, не забарись.

Слава…

І після кафизми:

Вірую в Єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків. Світло від Світла, Бога Істинного від Бога Істинного, рожденного, несотворенного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком. І розп’ятий був за нас при Понтії Пилаті, і страждав, і був похований. І воскрес на третій день, як було написано. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і Царству Його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця походить, що Йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків. В Єдину, Святу, Соборну і Апостольську Церкву. Визнаю одно хрещення на відпущення гріхів. Чекаю воскресіння мертвих. І життя майбутнього віку. Амінь.

Потім: Трисвяте. Пресвята Тройце. Отче наш.

Священик: Бо Твоє є Царство…

І ці тропарі, глас 2-й:

Нестворене Єство, Творче всього, відкрий уста наші, щоб ми звіщали хвалу Твою, виголошуючи: Свят, Свят, Свят Ти, Боже, Богородицею помилуй нас.

Слава…

Небесні Сили наслідуючи, ми на землі пісню перемоги приносимо Тобі, Благий: Свят, Свят, Свят Ти, Боже, Богородицею помилуй нас.

І нині…

З постелі й сну Ти підняв мене, Господи, просвіти розум мій, серце і уста мої відкрий, щоб оспівувати Тебе, Свята Тройце: Свят, Свят, Свят Ти, Боже, молитвами Богородиці помилуй нас.

Господи, помилуй (40 разів).

Ти, що кожного часу й кожної години на небі й на землі поклоняємий і славимий, Христе Боже, Довготерпеливий, Многомилостивий і Премилосердний, що праведників любиш і грішників милуєш, що всіх кличеш до спасіння обітницею прийдешніх благ. Прийми, Господи, в цю годину й наші молитви, і направ життя наше до заповідей Твоїх. Душі наші освяти, тіла очисти, помисли направ, думки очисти, і визволи нас від усякої скорботи, біди й страждання. Оточи нас святими Твоїми ангелами, щоб ми, бережені і проваджені ними, прийшли до єдності віри й до пізнання неприступної Твоєї слави, бо Ти благословенний на віки віків. Амінь.

Господи, помилуй (тричі).

Слава: і нині.

Чеснішу від Херувимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, що без істління Бога Слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо.

Іменем Господнім благослови, отче.

Священик: Боже, ущедри нас і благослови нас, просвіти лице Твоє на нас і помилуй нас.

Потім:

Владико Боже, Отче Вседержителю, Господи Сину Єдинородний, Ісусе Христе і Святий Душе, єдине Божество, єдина Сило, помилуй мене грішного і, як Сам знаєш, спаси мене, недостойного раба Твого, бо Ти благословенний на віки віків. Амінь.

І молитву святого Євстратія:

Прославляючи, величаю Тебе, Господи, бо Ти зглянувся на смирення моє і не залишив мене в руках ворожих, але спас Ти від небезпеки душу мою. І нині, Владико, нехай захистить мене рука Твоя, і нехай зійде на мене милість Твоя, бо стривожилася душа моя, і тяжко страждає вона, коли виходить із мого окаянного і скверного тіла. Нехай ніколи лукавий супостат не зустріне і не схопить її в темряві через невідомі й відомі гріхи, що їх вчинив я в цьому житті. Будь милостивий до мене, Владико, і нехай не побачить душа моя похмурого погляду лукавих демонів, але нехай приймуть її ангели Твої світлі й пресвітлі. Прослав ім’я Твоє святе і Твоєю силою приведи мене на Божий суд Твій, коли будеш судити мене, нехай не прийме мене рука князя світу цього, щоб втягнути мене грішного в безодню пекла, але приступи до мене і будь мені Спасителем і Заступником. Бо тілесні ці муки є радістю для рабів Твоїх. Помилуй, Господи, душу мою, що осквернилася пристрастями життя цього, і прийми її очищеною покаянням і сповіддю, бо Ти благословенний на віки віків. Амінь.

Прийдіть, поклонімось… (тричі).

Псалом 120

Звів я очі мої в гори, звідкіля прийде поміч моя. Поміч моя від Господа, що створив небо і землю. Він не дасть нозі твоїй спіткнутися, не задрімає Охоронитель твій. Не задрімає і не засне Той, Хто охороняє Ізраїля. Господь — охорона твоя, Господь — покрова твоя на правиці твоїй. Удень сонце не опалить тебе, а вночі — місяць. Господь охоронить тебе від усякого зла, охоронить душу твою Господь. Господь охоронить вхід і вихід твій віднині й навіки.

Псалом 133

Нині благословляйте Господа, всі раби Господні, що стоїте у храмі Господнім, у дворах дому Бога нашого. Вночі підносьте руки ваші до Святині і благословляйте Господа. Благословить і тебе з Сіону Господь, Який створив небо і землю.

Слава: і нині.

Трисвяте. Пресвята Тройце. Отче наш.

Священик: Бо Твоє є Царство…

І тропарі, глас 2-й:

Пом’яни, Господи, як Благий, рабів Твоїх і прости, що нагрішили вони в житті, бо ніхто не безгрішний, крім Тебе, що можеш і померлим дати спокій.

Глибиною мудрості чоловіколюбно Ти все будуєш і корисне всім подаєш, Єдиний Сотворителю, упокой, Господи, душі рабів Твоїх, які надію покладали на Тебе, Творця й Промислителя і Бога нашого.

Слава… Кондак:

Зі святими упокой, Христе, душі рабів Твоїх, де немає ні недуги, ні скорботи, ні зітхань, а життя безкінечне.

І нині… Богородичний:

Славимо Тебе всі роди, Богородице Діво, бо в Тобі благоволив уміститися Невмістимий Христос Бог наш. Блаженні і ми, заступництво Твоє маючи, бо день і ніч Ти молишся за нас. Тому, у піснях славлячи, взиваємо до Тебе: радуйся, Благодатна, Господь з Тобою.

Господи, помилуй (12 разів).

І ця молитва:

Пом’яни, Господи, в надії на воскресіння і життя вічне спочилих отців і братів наших, і всіх, що в побожності й вірі життя скінчили, і прости їм усяку провину вільну й невільну, яку вчинили вони словом, чи ділом, чи думкою. І осели їх у місцях світлих, у місцях квітучих, у місцях спокою, де нема ні недуги, ні скорботи, ні зітхання, де світло лиця Твого веселить усіх святих Твоїх одвіку. Даруй їм Царство Твоє та участь у невимовному і вічному Твоєму блаженстві й насолоду Твого безконечного і блаженного життя. Бо Ти є воскресіння, життя і спокій спочилих рабів Твоїх, Христе Боже, і Тобі славу возсилаємо з Безпочатковим Твоїм Отцем, і з Пресвятим, і Благим, і Животворчим Твоїм Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Преславна Приснодіво, Мати Христа, Бога нашого, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богу нашому, щоб Він спас Тобою душі наші.

Уповання моє — Отець, пристановище моє — Син, покров мій — Дух Святий, Тройце Свята, слава Тобі.

Все уповання моє на Тебе покладаю, Мати Божа, збережи мене під покровом Твоїм.

Слава: і нині.

Господи, помилуй (тричі). Благослови.

Священик промовляє відпуст: Христос Істинний Бог наш…і прощення та інше, яку повсякденній полуношниці.

Кінець суботній полуношниці

Знайшли помилку