...
Без категорії,  Требник

Глава 54 После́дование моле́бна больно́му пред хирурги́ческим де́йствием

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

После́дование моле́бна больно́му пред хирурги́ческим де́йствием

Пре́жде подоба́ет соверши́ти моле́бное пе́ние о неду́жных.

В конце́ же сего́ моли́тву:

Влады́ко Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия, и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же на́ш, раба́ Твоего́ (и́мярек) немощству́юща посети́ ми́лостию Твое́ю, прости́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное. Е́й, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небесе́ низпосли́ е́же упра́вити у́м и ру́ку раба́ Твоего́ ле́каря да ну́ждную хирурги́ю сотвори́т благополу́чно, я́ко теле́сному неду́гу раба́ Твоего́ (и́мярек) соверше́нно исцели́тися, и вся́кому наше́ствию неприя́зненному далеко́ отгна́ну бы́ти от него́. Воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго, и да́руй его́ здра́ва душе́ю и те́лом благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́.

Возглаше́ние: Твое́ бо е́сть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны́, Бо́же на́ш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Послёдованіе молeбна болн0му пред8 хірурги1ческимъ дёйствіемъ

Прeжде подобaетъ соверши1ти молeбное пёніе њ недyжныхъ.

Въ концё же сегw2мlтву:

ВLко вседержи1телю, с™hй цRю2, наказyzй и3 не ўмерщвлszй, ўтверждazй низпaдающыz, и3 возводsй низвeржєнныz, тэлє1сныz человёкwвъ скHрби и3справлszй, м0лимсz тебЁ, б9е нaшъ, рабA твоего2 и4м>къ немощствyюща посэти2 млcтію твоeю, прости2 є3мY всsкое согрэшeніе в0льное и3 нев0льное. Е$й, гDи, врачeбную твою2 си1лу съ нб7сE низпосли2 є4же ўпрaвити ќмъ и3 рyку рабA твоегw2 лёкарz да нyждную хірургjю сотвори1тъ бlгополyчнw, ћкw тэлeсному недyгу рабA твоегw2 и4м>къ совершeннw и3сцэли1тисz, и3 всsкому нашeствію непріsзненному далече tгнaну бhти t негw2. Воздви1гни є3го2 t nдрA болёзненнагw, и3 дaруй є3го2 здрaва душeю и3 тёломъ, бlгоугождaюща и3 творsща в0лю твою2.