...
Акафісти,  Святим

Акафіст святителю Феофану, Затворнику Вишенському

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Конда́к 1

Избра́нный Го́сподем Це́ркве Ру́сския свети́льниче, изря́дный подви́жниче и и́стинный служи́телю Христо́в, богому́дре святи́телю Феофа́не! Восхваля́ем тя любо́вию и чтим по́двиги и труды́ твоя́, и́миже ве́рным лю́дем до́бре послужи́л еси́, и в затво́ре пребыва́я, благода́тными уче́ньми путь спасе́ния начерта́л еси́. Ны́не же, престо́лу Бо́жию предстоя́, о нас моли́ся, зову́щих ти:

Ра́дуйся, святи́телю Феофа́не, прему́дрый учи́телю и христиа́нскаго жития́ наста́вниче.

И́кос 1

Кондaкъ №

И#збрaнный гDемъ цRкве ру1сскіz свэти1льниче, и3зрsдный подви1жниче и3 и4стинный служи1телю хrт0въ, бGомyдре с™и1телю fеофaне! Восхвалsемъ тS люб0вію и3 чти1мъ п0двиги и3 труды2 тво‰, и4миже вBрнымъ лю1демъ д0брэ послужи1лъ є3си2, и3 въ затв0рэ пребывaz, бlгодaтными ўчeньми пyть сп7сeніz начертaлъ є3си2: нhнэ же, пrт0лу б9ію предстоS, њ нaсъ моли1сz, зовyщихъ ти:

Рaдуйсz, с™и1телю fеофaне, премyдрый ўчи1телю и3 хrтіaнскагw житіS настaвниче.

Јкосъ №

Знайшли помилку