...
Акафісти,  Святим

Акафіст святому мученику Іоанну Воїну

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Кондак 1

Избра́ннаго раба́ Царя́ Небе́снаго, до́бляго Христо́ва страстоте́рпца, Иоа́нна свята́го Во́ина и чудотво́рца похва́льными пе́сньми воспои́м, я́ко христиа́н засту́пника, целому́дрия блюсти́теля, стра́ждущих уте́шителя. Ты же, предстоя́ Престо́лу Святы́я Тро́ицы, моли́твами свои́ми от вся́ких зол и напа́стей охраня́й с ве́рою и любо́вию зову́щих ти:

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Икос 1

Кондaкъ №

И#збрaннаго рабA цRS нбcнагw, д0блzго хrт0ва страстотeрпца, їwaнна, с™aго воина и3 чудотв0рца, похвaльными пёсньми воспои1мъ, ћкw хrтіaнъ застyпника, цэломdріz блюсти1телz, стрaждущихъ ўтёшителz. Тh же, предстоS пrт0лу с™hz трbцы, мlтвами свои1ми t всsкихъ ѕHлъ и3 напaстей њхранsй съ вёрою и3 люб0вію зовyщихъ ти2:

Рaдуйсz, їwaнне с™hй, в0ине и3 преслaвный чудотв0рче.

Јкосъ №

Очікується текст

Знайшли помилку