...
Акафісти,  Святим

Акафіст святій праведній Матроні Московській

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Кондак 1

Избра́нная Ду́хом Бо́жиим от пеле́н младе́нческих, блаже́нная ста́рице Матро́но, слепоту́ и не́мощь теле́сную ко очище́нию духо́вному от Бо́га прия́вшая, да́ром прозре́ния и чуде́с обогати́лася еси́ и венце́м нетле́нным от Го́спода украси́лася еси́. Сего́ ра́ди и мы благода́рне вене́ц похва́льный прино́сим ти, вопию́ще:

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́гу моли́твеннице.

Икос 1

Кондaкъ №

И#збрaннаz д¦омъ б9іимъ t пелeнъ м3ладeнческихъ, бlжeннаz стaрицэ матр0но, слэпотY и нeмощь тэлeсную ко њчищeнію д¦0вному t бGа пріsвшаz, дaромъ прозрёніz и3 чудeсъ њбGати1ласz є3си2 и3 вэнцeмъ нетлённымъ t гDа uкраси1ласz є3си2. Сегw рaди и3 мы2 бlгодaрнэ вэнeцъ похвaльный прин0симъ ти2, вопію1ще:

Рaдуйсz, првdнаz м™и матр0но, тeплаz њ нaсъ къ бGу мlтвеннице.

Јкосъ №

Очікується текст

Знайшли помилку