...
Акафісти,  Святим

Акафіст священномученику Кипріану і святій мучениці Іустині

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Конда́к 1.

Избра́ннии чудотво́рцы и ско́рии засту́пницы, священному́чениче Киприа́не и му́ченице Иусти́но, я́ко иму́щии ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду и вы́ну Престо́лу Его́ предстоя́щии, предста́тельством ва́шим от вся́ких на́с бе́д свободи́те и насле́дники Ца́рствия Небе́снаго соде́лайте, похва́льное пе́ние ва́м принося́щих:

Ра́дуйтеся, Киприа́не и Иусти́но, ско́рии помо́щницы и моли́твенницы о душа́х на́ших.

И́кос 1.

Кондaкъ №

И#збрaнніи чудотв0рцы и3 ск0ріи заступницы, сщ7енном§ениче кmпріaне и3 м§енице їустjно, ћкw и3мyщіи вeліе дерзновeніе ко гDу и3 вhну пrт0лу є3гw2 предстоsщіи, предстaтельствомъ вaшимъ t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи1те и3 наслёдники цrтвіz нбcнагw содёлайте, похвaльное пёніе вaмъ приносsщихъ:

Рaдуйтесz, кmпріaне и3 їустjно, ск0ріи пом0щницы и3 моли1твеницы њ дyшахъ нaшихъ.

Јкосъ №

Очікується текст

Знайшли помилку