...
Акафісти,  Двунадесятим святам

Акафіст Стрітенню Господньому

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Конда́к 1.

Избра́ннаго Царя́ Избра́нная Ма́ти зри́тся ны́не от Вифлее́ма в Иерусали́м гряду́ща, Богомладе́нец же Иису́с, я́ко на о́блаце ле́гце во объя́тиях Тоя́ носи́м быва́ет. Мы́ же недосто́йнии, срета́юще Царя́ Сла́вы и Пресвяту́ю Ма́терь Де́ву, с Симео́ном ста́рцем вопие́м Преблагослове́нней:

Гряди́, Пречи́стая, Госпо́дь с Тобо́ю и Тобо́ю с на́ми.

И́кос 1.

Кондaкъ №

И#збрaннагw цRS и3збрaннаz м™и зри1тсz нhнэ t виfлеeма въ їеrли1мъ грzдyща, бGомладeнецъ же ї}съ, ћкw на џблацэ лeгцэ во њб8sтіzхъ то‰ носи1мъ бывaетъ. Мh же недосто6йніи, срётающе цRS слaвы и3 прес™yю м™рь дв7у, съ сmмеHномъ стaрцемъ вопіeмъ пребlгословeннэй:

Грzди2, пречcтаz, гDь съ тоб0ю и3 тоб0ю съ нaми.

Јкосъ №

Очікується текст

Знайшли помилку