...
Акафісти,  Акафісти Богу

Акафіст Пресвятій та Животворчій Трійці

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Акафист Пресвятой и Животворящей Троице

Кондак 1

Предве́чный Царю́ веко́в и Го́споди, всея́ тва́ри ви́димыя и неви́димыя Соде́телю, Ему́же, в Тро́ице Святе́й сла́вимому Бо́гу, вся́ко коле́но покланя́ется небе́сных, земны́х и преиспо́дних: те́мже и мы, я́ко креще́ннии в Трисвято́е и́мя Твое́, а́ще и недосто́йнии, хвале́бное сие́ дерза́ем принести́ Тебе́ пе́ние: Ты же, я́ко Творе́ц, Промысли́тель и Судия́ наш, вонми́ гла́су раб Твои́х, и не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас, да из глубины́ души́ вы́ну зове́м Ти:

Свят, Свят, Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, поми́луй ны, па́дшее созда́ние Твое́, И́мене ра́ди Свята́го Твоего́!

Икос 1

Арха́нгели и А́нгели, Нача́ла и Вла́сти, Престо́ли и Госпо́дствия, предстоя́ще самому́ Престо́лу Сла́вы Твоея́, не довле́ют изрещи́ вели́чия соверше́нств Твои́х: многоочи́тии же Херуви́ми и шестокрила́тии Серафи́ми, закрыва́юще ли́ца своя́, то́чию с тре́петом и любо́вию взыва́ют друг ко дру́гу: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф! Нам у́бо, и́же прах и пе́пел есмы, кольми́ па́че удо́бее люби́ти молча́ние: но, да не толи́ких щедро́т, в созда́нии и искупле́нии на нас излия́нных, непа́мятливы яви́мся и неблагода́рни, подража́юще го́рнему славосло́вию, с ве́рою и любо́вию взыва́ем:

Свят, Свят, Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, неисповеди́мая соверше́нств Высото́ и неизсле́димая та́ин Пучи́но!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, везде́ сый и вся исполня́яй, Еди́ный и То́йжде вчера́, днесь и во ве́ки!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, вся моги́й, нарица́яй не су́щая я́ко су́щая, низводя́й да́же до а́да и па́ки возводя́й!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, испыту́яй сердца́ и утро́бы челове́ческия, исчита́яй зве́зды и всем им имена́ нарица́яй!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, Его́же вси путие́ и́стинны и все судьбы́ оправда́ны вку́пе и вожделе́нны!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, отдая́ грехи́ отце́в на ча́да, ми́луяй же и награжда́яй в ро́ды родо́в!

Свят, Свят, Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, поми́луй ны, па́дшее созда́ние Твое́, И́мене ра́ди Свята́го Твоего́!

Кондак 2

Ви́дев Тя Иса́иа на Престо́ле высо́це и превознесе́нне, глаго́лаше: о, окая́нный аз, я́ко челове́к сый и нечи́сты устне́ имы́й, и Го́спода Савао́фа ви́дех очи́ма мои́ма! Егда́ же угль горя́щий, носи́мый от А́нгела, прикосну́ся усто́м его́, чи́сте восхваля́ше Тебе́ Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Еди́наго Бо́га. Попали́ у́бо, о, Пресвята́я Тро́ице, огне́м Божества́ Твоего́ те́рние и на́ших мно́гих беззако́ний, да чи́стым се́рдцем возопие́м Тебе́: Аллилу́иа!

Икос 2

Ра́зум неуразуме́нный разуме́ти ищя́ вели́кий во проро́цех Моисе́й, глаго́лаше: яви́ мне лице́ Твое́, да разу́мно ви́жду Тя! Ты же к нему́: за́дняя Моя́ у́зриши, лице́ же Мое́ не яви́тся тебе́: не бо у́зрит челове́к лице́ Мое́ и жив бу́дет. Нам же, а́ще и недосто́йным, благоволи́л еси́ яви́ти Себе́ в лице́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́: те́мже благода́рне вопие́м:

Свят, Свят, Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, Серафи́мов пламенногоря́щая любы́ и Херуви́мов вы́ну светя́щая прему́дросте!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, Небе́сных Престо́лов превы́шний Царю́ и преми́рных Госпо́дствий всеи́стинный Го́споди!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, Вы́шних Сил непобеди́мая Кре́посте и Го́рних Власте́й всемогу́щий Власти́телю!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, Арха́нгелов всера́достное благове́стие и А́нгелов неумолка́ющая про́поведь!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, разу́мных Нача́л верхо́вное Всенача́ло, и всех про́чих небе́сных чино́в держа́вный повели́телю;

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, Еди́н име́яй безсме́ртие и живы́й во Све́те Непристу́пнем, со избра́нными же Твои́ми, я́ко со дру́ги, лице́м к лицу́ бесе́дуяй!

Свят, Свят, Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, поми́луй ны, па́дшее созда́ние Твое́, И́мене ра́ди Свята́го Твоего́!

Кондак 3

Си́лою неизрече́ннаго могу́щества Твоего́ вся содержи́ши, Сло́вом неизсле́димыя Прему́дрости Твоея́ вся стро́иши, Ду́хом уст Твои́х вся живи́ши и ра́дуеши, о, Трисо́лнечне Вседе́телю! Изме́рил еси́ не́бо дла́нию и зе́млю пя́дию, но́сиши и пита́еши всю тварь, вся по и́мени призыва́еши, и несть моги́й утаи́тися власти́тельныя десни́цы и взо́ра Твоего́: сего́ ра́ди со все́ми вы́шними и ни́жними си́лами, со умиле́нием припа́дающе, зове́м Ти: Аллилу́иа!

Икос 3

Име́яй вся́кое созда́ние рабо́тно повеле́нию Твоему́, всю́ду явля́еши следы́ Про́мысла и неизче́тных соверше́нств Твои́х: те́мже неви́димая Твоя́ и присносу́щную Си́лу и Божество́, творе́ньми помышля́ема, ви́дяще, со удивле́нием и ра́достию зове́м:

Свят, Свят, Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, власти́тельный Соде́телю ви́димых и неви́димых, и любвеоби́льный Строи́телю настоя́щих и гряду́щих!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, от четы́рех стихи́й соста́вивый тварь и четы́рьми времены́ круг ле́та венча́вый!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, повеле́вый со́лнцу свети́ти во дни, и луне́ со зве́здами просвеща́ти нощь!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, изводя́й ве́тры от сокро́вищ, одева́яй не́бо о́блаки, и посыла́яй дождь и ро́су в прохлажде́ние зно́я!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, препоясу́яй хо́лмы ра́достию и до́лы весе́лием, украша́яй кри́ны се́льныя и венча́яй поля́ кла́сами!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, посыла́яй пи́щу птенце́м вра́новым, напая́яй вся зве́ри се́льныя, и полага́яй щедро́ты Своя́ на всех де́лех Свои́х!

Свят, Свят, Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, поми́луй ны, па́дшее созда́ние Твое́, И́мене ра́ди Свята́го Твоего́!

Кондак 4

Бу́рю внутрь име́я душепа́губныя е́реси, вторы́й Иу́да, А́рий безу́мный, отве́ржеся Тебе́ Сы́на Бо́жия, Еди́наго от Пребоже́ственныя Тро́ицы быти; мы же а́ще и и́но лице́ О́тчее, и́но Сыно́внее, и́но Свята́го Ду́ха глаго́лем: но О́тчее, Сыно́внее и Свята́го Ду́ха Еди́но Божество́, ра́вну си́лу, соприсносу́щно вели́чество, се́рдцем и устны́ испове́дуем, и я́ко Трисо́лнечным све́том в купе́ли креще́ния озаре́ннии, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, Еди́ному Бо́гу покланя́емся, зову́ще: Аллилу́иа!

Икос 4

Слы́шавше па́стырие и учи́телие Святы́я Це́ркви А́рия, я́ко лю́таго зве́ря, вто́ргшася в слове́сное Христо́во ста́до, и восхища́юща о́вцы от и́стиннаго испове́дания правосла́вныя ве́ры, соше́дшеся в Нике́и на собо́ре, Бо́га, а не тварь, Христа́ испове́даша, и ра́вна Отцу́ Сы́на и Свята́го Ду́ха чту́ще, громогла́сне возгласи́ша:

Свят, Свят, Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, Бо́же О́тче, Бо́же Сы́не, Бо́же Ду́ше Святы́й, Еди́ный И́стинный Бо́же, а не три бо́зи!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, несозда́нный О́тче, несозда́нный Сы́не, несозда́нный Ду́ше Святы́й, Еди́не вку́пе несозда́нне, а не три осо́бь несозда́нны!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, Оте́ц ражда́яй предве́чно Сы́на, Сын ражда́емый безле́тно от Отца́, Дух Святы́й из Него́ же от век происходя́й, но не ражда́яся!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, Оте́ц, воззва́вый нас от небытия́, Сын, искупи́вый нас па́дших Кресто́м Свои́м, Дух Святы́й, освяща́яй и животворя́й всех Свое́ю благода́тию!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, в ду́хе, душе́ и те́ле на́шем трехча́стную ски́нию на вселе́ние Свое́ основа́ти благоволи́вый, и всеконе́чне грехо́м разру́шитися ей в нас не попусти́вый!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, зна́мение Триипоста́снаго Существа́ Своего́ на всех де́лех рук Свои́х, в ми́ре ви́димом и неви́димом, положи́вый!

Свят, Свят, Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, поми́луй ны, па́дшее созда́ние Твое́, И́мене ра́ди Свята́го Твоего́!

Кондак 5

Пребезнача́льная и Вседе́тельная Тро́ице, созда́в нас по о́бразу и по подо́бию Твоему́, запове́дала еси́ твори́ти уго́дная пред Тобо́ю: мы же, окая́ннии, злу́ю во́лю на́шу возлюби́вше, обе́ты креще́ния отверго́хом, о́браз Твой помрачи́хом; ны́не же па́ки к Тебе́ прибега́ем и мо́лимся, пода́ждь нам благода́ть Твою́, исхи́ти нас из руки́ враг, ви́димых и неви́димых, и спаси́ ны, и́миже ве́си судьба́ми, да во ве́ки веко́в зове́м Тебе́: Аллилу́иа!

Икос 5

Ви́дя ра́зум превосходя́щая соверше́нства Твоя́ и неизрече́нная благодея́ния к бе́дным сына́м Ада́млим (в Тя бо, Триеди́наго Бо́га и́стинно ве́руяй, ме́ртвый ду́хом оживля́ется, оскверне́нный со́вестию очища́ется, поги́бший спаса́ется), благода́рным умо́м, благода́рным се́рдцем, благода́рными усты́, от Тебе́ созда́нными, прекло́ньше коле́на, глаго́лем:

Свят, Свят, Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, в Триипоста́сном Сове́те Твое́м положи́вый сотвори́ти челове́ка, и в те́ло его́, от пе́рсти взя́тое, дыха́ние жи́зней из уст Твои́х вдохну́вый!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, о́бразом и подо́бием Твои́м в лице́ Ада́ма всех нас почты́й, и рая́ сла́дости насле́дники учини́вый!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, ра́зумом превы́ше всего́ ви́димаго вознесы́й нас, и тварь всю до́льнюю под но́зе на́ши покори́вый!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, дре́во жи́зни в пи́щу нам дарова́вый и да́ром безсме́ртия ны обогати́вый!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, преслу́шавших за́поведь прароди́телей на́ших и по грехопаде́нии не оста́вивый, но на упова́нии спасе́ния пря́мо Еде́ма всели́вый!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, изведы́й и нас из чре́ва ма́тере на́шея и благода́тию Ева́нгелия, по рожде́нии, освяти́вый!

Свят, Свят, Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, поми́луй ны, па́дшее созда́ние Твое́, И́мене ра́ди Свята́го Твоего́!

Кондак 6

Пропове́дник пра́вды и ревни́тель Свята́го и́мени Твоего́, Илиа́ досточу́дный, воззва́н от А́нгела, ста в горе́ Хори́ве: бысть же дух кре́пок, низлага́яй го́ры, бысть трус ве́лий и огнь паля́щ, но не в сих Тя ви́де, и по огни́ глас хла́да то́нка, и та́мо Госпо́дь; покры́в у́бо лице́ ми́лотию, с весе́лием и стра́хом взыва́ше: Аллилу́иа!

Икос 6

Возсия́л еси́ в просвеще́ние всему́ ми́ру сия́ние Трисве́тлаго Божества́ Твоего́, отгна́л еси́ вся и́дольская заблужде́ния, Триипоста́сный Бо́же и Го́споди; весь же род челове́ческий от до́лгия тмы язы́чества в чу́дный свет Ева́нгелия приве́л еси́, и́мже озаре́ннии, сла́вим вседержа́вный Про́мысл Твой о нас, зову́ще:

Свят, Свят, Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, до конца́ растле́нную грехо́м тварь вода́ми пото́пными потреби́вый и в лице́ Но́я обнови́вый весь род челове́чь!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, отлучи́вый отца́ ве́рующих Авраа́ма от смеше́ния язы́к и в пото́мстве его́ и́стинную Це́рковь основа́вый!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, изведы́й лю́ди Своя́ из Еги́пта, препита́вый их ма́нною в пусты́не и введы́й в зе́млю, кипя́щую ме́дом и мле́ком!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, воздви́гий Дави́да, испо́лнивый Ду́хом Свои́м проро́ки и те́ми среди́ Изра́иля ве́ру в обетова́ннаго Искупи́теля сохрани́вый!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, пле́ном Вавило́нским согре́шшыя лю́ди Своя́ наказа́вый и, по сконча́нии его́, па́ки Иерусали́му возгради́тися повеле́вый!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, Маккаве́и в ве́ре и преда́ниих оте́ческих непоколеби́мыми до сме́рти показа́вый, и Це́рковь подзако́нную, я́ко неве́сту, до прише́ствия возлю́бленнаго Жениха́, це́лу соблюды́й!

Свят, Свят, Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, поми́луй ны, па́дшее созда́ние Твое́, И́мене ра́ди Свята́го Твоего́!

Кондак 7

Хотя́ прояви́ти вели́чие любве́ и милосе́рдия Твоего́ к па́дшему ро́ду челове́ческому, егда́ прии́де кончи́на ле́та, посла́л еси́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, ражда́ема от Жены́, быва́ема под зако́ном, да подзако́нныя искупи́т, И́же, пожи́в на земли́ я́ко челове́к и искупи́в ны Кресто́м Свои́м, вознесе́ся на не́бо, отню́дуже, исполня́яй обетова́ние, низпосла́ нам Пресвята́го Ду́ха Своего́, да зове́м вси: Аллилу́иа!

Икос 7

Ди́вное вои́стинну и но́вое показа́л еси́ чу́до, ди́вный в высо́ких, Го́споди, егда́ по низпосла́нии Пресвята́го Ду́ха на избра́нныя ученики́ и апо́столы, изве́л еси́ их на про́поведь всему́ ми́ру, да возвестя́т вели́кое и́мя Пресвяты́я Тро́ицы и пленя́т вся язы́ки в послуша́ние ве́ры: тем же, чудя́щеся си́ле и де́йствию богодухнове́нных слове́с их, с ра́достию зове́м:

Свят, Свят, Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, избра́вый немощна́я, худоро́дная и бу́ия ми́ра, да посрамя́т кре́пкия, сла́вныя и прему́дрыя!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, воодушеви́вый безчи́сленныя со́нмы му́чеников, да тма́ми муче́ний и смерте́й запечатле́ют и́стину Ева́нгелия и си́лу благода́ти Христо́вой!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, се́рдце равноапо́стольнаго Константи́на зна́мением Креста́ преклони́вый, и тем коне́ц лю́тым гоне́нием на христиа́н положи́вый!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, седмию́ Вселе́нскими Собо́ры богоно́сных оте́ц, я́ко седмию́ столпы́, Це́рковь огради́вши и ерети́ческим треволне́нием непристу́пну сотвори́вый!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, богому́дрым учи́телем и вели́ким подви́жником благоче́стия, я́ко пресве́тлым зве́здам на тве́рди Це́ркви, возсия́ти дарова́вый!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, и влады́ку земли́ Росси́йския Влади́мира к све́ту и́стинныя ве́ры наста́вивый, и тем всю страну́ на́шу от пре́лести многобо́жия свободи́вый!

Свят, Свят, Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, поми́луй ны, па́дшее созда́ние Твое́, И́мене ра́ди Свята́го Твоего́!

Кондак 8

Стра́нно и чу́дно у ду́ба Мамври́йска узре́в Тя Авраа́м во о́бразе трие́х муже́й, а́ки к еди́ному бесе́доваше, глаго́ля: Го́споди, а́ще обрето́х благода́ть пред Тобо́ю, не мини́ раба́ Твоего́! Трие́м у́бо, в Трие́х я́вльшихся ему́ Ли́цех, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, Еди́ному же в существе́ Бо́гу, до земли́ поклони́ся, зовы́й: Аллилу́иа!

Икос 8

Весь еси́ везде́ и всегда́, не то́чию могу́ществом неизче́тныя си́лы Твоея́, но и бога́тством вседе́тельнаго промышле́ния Твоего́ о вся́цем созда́нии Твое́м: нам же, я́коже рече́ Сын Твой, и власи́ главни́и вси изочте́ни суть у Тебе́, да ни еди́н из них паде́т без во́ли Твоея́: те́мже, упова́юще на Про́мысл Твой, со дерзновением и любо́вию зове́м:

Свят, Свят, Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, благоволи́вый всему́ ро́ду челове́ческому раздели́тися на племена́ и язы́ки, и коему́ждо их ме́сто и вре́мя жи́тельства указа́вый!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, И́мже ца́рие ца́рствуют и си́льнии пи́шут пра́вду, соблюда́яй избра́нных Свои́х, я́ко зени́цу о́ка!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, от Него́же исхо́дит вся́ка прему́дрость и ра́зум, вся́ка кре́пость и си́ла, вся́ко здра́вие и ле́пота!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, наводя́й и отъе́мляй бра́ни, венча́яй побе́дою пра́вое ору́жие, непра́вое же, посреде́ са́мых побе́д, предопределя́яй к сокруше́нию!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, дая́й зна́мения на небеси́ и на земли́, посыла́яй огнь, я́зву и глад на лю́ди, да не до конца́ заблудя́т от путе́й Твои́х!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, вознося́й смире́нныя от земли́, е́же посади́ти со кня́зи люде́й Свои́х, и низлага́яй го́рдыя, я́ко не обрести́ся ме́сту их!

Свят, Свят, Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, поми́луй ны, па́дшее созда́ние Твое́, И́мене ра́ди Свята́го Твоего́!

Кондак 9

Вся́кое естество́, горе́ и ни́зу, непреста́нно сла́вит Тя, предве́чнаго Творца́ и Бо́га: на небеси́ еди́ни, Свят, Свят, Свят, день и нощь взыва́ют, друзи́и же венцы́ своя́ к подно́жию ног Твои́х полага́ют: на земли́ же со все́ю тва́рию мы, я́ко укра́шеннии о́бразом присносу́щныя Твоея́ сла́вы, к Тебе́ мо́лимся и от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости ча́ем, зову́ще: Аллилу́иа!

Икос 9

Вети́я многовеща́нныя, а́ще и мно́го тружда́ются мы́слию во испыта́нии, о Та́инстве Пресвяты́я Тро́ицы, но не мо́гут разуме́ти, ка́ко естество́м Еди́н есть Бог, в Трие́х же соверше́нных Ли́цех: мы же ве́руем то́чию сему́ и испове́дуем, ка́коже, не испыту́ем, и неизче́тная благодея́ния к нам коего́ждо из Трие́х Боже́ственных Лиц до́бре ве́дуще, с ве́рою и благодаре́нием зове́м:

Свят, Свят, Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, пра́ведным судо́м Твои́м всем нам в зе́млю, от нея́же взя́ты есмы, возврати́тися, и па́ки в день воскресе́ния из нея́ воста́ти положи́вый!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, со́лнцу, луне́ и зве́здам не́когда поме́ркнути. земле́ и всему́, е́же на ней, огне́м преобрази́тися предопредели́вый, да вме́сто их яви́тся не́бо но́во и земля́ нова́, в ни́хже пра́вда живе́т!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, уста́вивый день, во́ньже предста́нут на суд вся племена́ и язы́цы, да восприи́мет ки́йждо по дело́м свои́м!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, име́яй в день воздая́ния рещи́ пра́ведным: прииди́те благослове́ннии Отца́ Моего́, и насле́дуйте Ца́рствие, угото́ванное вам от сложе́ния ми́ра!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, от Него́ же нераска́яннии гре́шницы услы́шат тогда́ со стра́хом: отъиди́те от Мене́ прокля́тии во огнь ве́чный, угото́ванный диа́волу и а́ггелом его́!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, обеща́вый Це́рковь Свою́ до конца́ ми́ра непоколеби́му соблюсти́, во е́же неодоле́нней быти ей и от врат а́довых!

Свят, Свят, Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, поми́луй ны, па́дшее созда́ние Твое́, И́мене ра́ди Свята́го Твоего́!

Кондак 10

Спасти́ хотя́ мир, яви́лася еси́ на Иорда́нстей реце́, Пресвята́я и Пребоже́ственная Тро́ице: Оте́ц во гла́се с не́ба, свиде́тельствуяй о возлю́бленнем Сы́не, Сын во о́бразе челове́честем, прие́мляй Креще́ние от раба́, Дух Святы́й, сходя́й на Креща́емаго в ви́де голуби́не: те́мже во и́мя Еди́наго Бо́га, в Три же Лица́, Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, научи́хомся просвеща́ти Креще́нием вся́каго гряду́щаго в мир челове́ка, зову́ще: Аллилу́иа!

Икос 10

Царю́ Преве́чный, сия́яй со́лнце Свое́ на благи́я и злы́я, пра́ведныя любя́й, гре́шныя же ми́луяй, скве́рну душе́вную и теле́сную на́шу омы́й, оби́тель Свою́ в нас, а́ще и недосто́йных рабе́х Твои́х, сотвори́ти благоволи́, потреби́ нечи́стая на́ша помышле́ния, изгла́ди неподо́бная дея́ния, напра́ви язы́к глаго́лати благоуго́дная пред Тобо́ю, да чи́стым се́рдцем и устны́ со умиле́нием зове́м:

Свят, Свят, Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, о Не́мже апо́стольский лик я́ве глаго́лет, к Нему́ же проро́ческий собо́р вы́ну взира́ет!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, Его́ же полк му́ченический боголе́пно испове́дует, и преподо́бных во́инство Пресвято́е и́мя славосло́вит!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, о Нем же пусты́нников мно́жество при́сно воздыха́ет, от Него́ же по́стников по́двиги венча́ются!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, Ему́ же святи́тели и па́стыри благода́рственное прино́сят пе́ние, И́мже вселе́нстии учи́тели во спасе́ние на́ше богому́дрствуют!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, приими́ мольбу́ о нас и предста́тельство всех святы́х, па́че же простира́ющую к Тебе́ о нас ру́це Своя́, Де́ву Пречи́стую!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, и отжени́ от нас духо́в зло́бы поднебе́сных!

Свят, Свят, Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, поми́луй ны, па́дшее созда́ние Твое́, И́мене ра́ди Свята́го Твоего́!

Кондак 11

Пе́ние вся́кое изнемога́ет, тща́щееся принести́ до́лжное благодаре́ние Тебе́ о всех и за вся, в Тро́ице сла́вимому Бо́гу: не обрета́ется бо ни ра́зума, могу́ща сраспростре́тися мы́слию ко мно́жеству щедро́т Твои́х на нас, ни сло́ва, во е́же досто́йне изрещи́ я: оба́че за вся, на́ми ви́димая и нам подае́мая, бу́ди Тебе́, Пресвята́я Тро́ице, благодаре́ние от нас, честь и сла́ва, яковы́ же Ты Сама́ Твоего́ вели́чества досто́йны и Тебе́ уго́дны ве́си: мы же, покланя́ющеся Тебе́, со смире́нием и любо́вию зове́м: Аллилу́иа!

Икос 11

Я́ко светопода́тельна Тя во обетова́ниих Твои́х свети́льника, су́щым нам во тме неве́дения о бу́дущем жре́бии на́шем я́вльшася, благода́рне испове́дующе и поне́ еди́наго из блаже́нств, Единоро́дным Сы́ном Твои́м возвеще́нных, улучити жела́юще, всеуми́льно с ве́рою вопие́м:

Свят, Свят, Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, угото́вавый избра́нным Свои́м бла́га, и́хже о́ко не ви́де, у́хо не слы́ша, и я́же на се́рдце челове́ку не взыдо́ша!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, Его́ же вси чи́стии се́рдцем у́зрят, я́коже есть, и позна́ют, я́коже от Него́ са́ми позна́ни суть!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, в Не́мже вси а́лчущии и жа́ждущии пра́вды обрету́т, николи́же оскудева́ющее насыще́ние!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, от Него́ же миротво́рцы, я́ко подража́тели вся умиротвори́вшаго Единоро́днаго Сы́на Твоего́, возлю́бленными сына́ми нареку́тся!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, у Него́ же кро́тцые насле́дят зе́млю, и ни́щии ду́хом улучат неконча́емое Ца́рствие!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, обеща́вый ве́чное поми́лование ми́лующым, и безконе́чное ра́дование пла́чущым!

Свят, Свят, Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, поми́луй ны, па́дшее созда́ние Твое́, И́мене ра́ди Свята́го Твоего́!

Кондак 12

Благода́ть Твою́ всеси́льную пода́ждь нам, Пресвята́я Тро́ице: приими́ испове́дание грехо́в на́ших пред вели́чеством сла́вы Твоея́, при́зри на воздыха́ния на́ша, низпосли́ нам ду́ха умиле́ния и щедро́т, да, очище́ннии душе́ю и се́рдцем, сподо́бимся неосужде́нно зва́ти к Тебе́ на земли́, я́коже взыва́ют А́нгели на небеси́: Аллилу́иа!

Икос 12

Пою́ще Твое́ всечеловеколю́бное смотре́ние, сла́вим Тя вси, Пребезнача́льная Тро́ице, ве́руем во Еди́наго Бо́га Отца́, Бо́га Сы́на и Бо́га Ду́ха Свята́го, ино́го, ра́зве Тебе́, Го́спода не ве́мы, к Тебе́ припа́даем и Тебе́ мо́лимся, вопию́ще:

Свят, Свят, Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, бу́ди нам во спасе́ние, да не убои́мся никоего́же зла, и в защище́ние живота́ на́шего, да не устраши́мся никоего́же врага́!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, гре́шныя ка́ющыяся спаса́яй, спаси́ у́бо и нас многогре́шных!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, умножа́яй всем ми́лость Твою́, умно́жи ю и на нас, и поми́луй ны, я́ко не́мощни есмы!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, продолжи́ нам век к покаянию и не осуди́ нас на посече́ние с смоко́вницею безпло́дною!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, изба́ви ны искуше́ний, от ми́ра, пло́ти и диа́вола находя́щих, и укрепи́ в ве́ре и любви́ к Тебе́!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, сподо́би ны лице́м к лицу́ узре́ти Тя, и вни́ти в све́тлый черто́г Твой на брак А́гнчий!

Свят, Свят, Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, поми́луй ны, па́дшее созда́ние Твое́, И́мене ра́ди Свята́го Твоего́!

Кондак 13

О, Пресвята́я, Животворя́щая, Нераздели́мая и Вседе́тельная Тро́ице, О́тче, Сы́не и Ду́ше Святы́й, Еди́не и́стинный Бо́же и Тво́рче наш! Ны́нешнее на́ше прие́мши благодаре́ние, низпосли́ нам благода́ть и си́лу от высоты́ Свята́го Престо́ла Твоего́, да, попра́вше вся плотски́я по́хоти, во вся́ком благоче́стии и чистоте́ поживем до конца́ дней на́ших, вы́ну восхваля́юще Пресвято́е И́мя Твое́ и зову́ще: Аллилу́иа!

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.] [Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

Арха́нгели и А́нгели, Нача́ла и Вла́сти, Престо́ли и Госпо́дствия, предстоя́ще самому́ Престо́лу Сла́вы Твоея́, не довле́ют изрещи́ вели́чия соверше́нств Твои́х: многоочи́тии же Херуви́ми и шестокрила́тии Серафи́ми, закрыва́юще ли́ца своя́, то́чию с тре́петом и любо́вию взыва́ют друг ко дру́гу: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф! Нам у́бо, и́же прах и пе́пел есмы, кольми́ па́че удо́бее люби́ти молча́ние: но, да не толи́ких щедро́т, в созда́нии и искупле́нии на нас излия́нных, непа́мятливы яви́мся и неблагода́рни, подража́юще го́рнему славосло́вию, с ве́рою и любо́вию взыва́ем:

Свят, Свят, Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, неисповеди́мая соверше́нств Высото́ и неизсле́димая та́ин Пучи́но!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, везде́ сый и вся исполня́яй, Еди́ный и То́йжде вчера́, днесь и во ве́ки!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, вся моги́й, нарица́яй не су́щая я́ко су́щая, низводя́й да́же до а́да и па́ки возводя́й!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, испыту́яй сердца́ и утро́бы челове́ческия, исчита́яй зве́зды и всем им имена́ нарица́яй!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, Его́же вси путие́ и́стинны и все судьбы́ оправда́ны вку́пе и вожделе́нны!

Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, отдая́ грехи́ отце́в на ча́да, ми́луяй же и награжда́яй в ро́ды родо́в!

Свят, Свят, Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, поми́луй ны, па́дшее созда́ние Твое́, И́мене ра́ди Свята́го Твоего́!

Кондак 1

Предве́чный Царю́ веко́в и Го́споди, всея́ тва́ри ви́димыя и неви́димыя Соде́телю, Ему́же, в Тро́ице Святе́й сла́вимому Бо́гу, вся́ко коле́но покланя́ется небе́сных, земны́х и преиспо́дних: те́мже и мы, я́ко креще́ннии в Трисвято́е и́мя Твое́, а́ще и недосто́йнии, хвале́бное сие́ дерза́ем принести́ Тебе́ пе́ние: Ты же, я́ко Творе́ц, Промысли́тель и Судия́ наш, вонми́ гла́су раб Твои́х, и не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас, да из глубины́ души́ вы́ну зове́м Ти:

Свят, Свят, Свят еси́ Го́споди Бо́же наш, поми́луй ны, па́дшее созда́ние Твое́, И́мене ра́ди Свята́го Твоего́!

Моли́тва ко Пресвяте́й Тро́ице

Пресвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, всех благи́х Вина́, что воздади́м Тебе́ за вся, я́же воздала́ еси́ нам, гре́шным и недосто́йным, пре́жде, не́же на свет произъидо́хом, за вся, я́же воздае́ши коему́ждо нас по вся дни и я́же угото́вала еси́ нам в веце гряду́щем? Подоба́ше у́бо за толи́кия благодея́ния и щедро́ты благодари́ти Тя не словесы́ то́чию, но па́че де́лы, храня́ще и исполня́юще за́поведи Твоя́: мы же, страсте́м на́шим и злым обы́чаем вне́мше, в безчи́сленныя от ю́ности низверго́хомся грехи́ и беззако́ния. Сего́ ра́ди, я́ко нечи́стым и оскверне́нным, не то́чию пред трисве́тлое Лице́ Твое́ безсту́дно яви́тися, но ниже́ И́мене Твоего́ Пресвята́го изрещи́ довле́яше нам, а́ще бы не Ты Сама́ благоизво́лила, во отра́ду на́шу возвести́ти, я́ко чи́стыя и пра́ведныя лю́биши, гре́шники ка́ющияся ми́луеши и благоутро́бне прие́млеши. При́зри у́бо, о, Пребоже́ственная Тро́ице, с высоты́ Святы́я Сла́вы Твоея́ на нас, многогре́шных, и благо́е произволе́ние на́ше вме́сто благи́х дел приими́: и пода́ждь нам ду́ха и́стиннаго покая́ния, да возненави́девше вся́кий грех, в чистоте́ и пра́вде, до конца́ дней на́ших поживем, творя́ще пресвяту́ю во́лю Твою́ и сла́вяще чи́стыми по́мыслы и благи́ми дея́ньми сладча́йшее и великоле́пое И́мя Твое́. Ами́нь.

Ґкafістъ ко прес™ёй и3 животворsщэй тр0ице

Кондaкъ №

Предвёчный цRю2 вэкHвъ и3 гDи, всеS твaри ви1димыz и3 неви1димыz содётелю, є3мyже въ трbцэ с™ёй слaвимому бGу, всsко колёно покланsетсz нбcныхъ, земнhхъ и3 преисп0днихъ: тёмже и3 мы2, ћкw кRщeніи въ трис™0е и4мz твоE, ѓще и3 недост0йніи, хвалeбное сіE дерзaемъ принести2 тебЁ пёніе: тh же, ћкw творeцъ, промысли1тель и3 судіS нaшъ, вонми2 глaсу р†бъ твои1хъ, и3 не tстaви ми1лости твоеS t нaсъ, да и3з8 глубины2 души2 вhну зовeмъ ти2:

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Јкосъ №

ҐрхaгGли и3 ґгGли, нач†ла и3 вл†сти, пrт0ли и3 госпHдствіz, предстоsще самомY пrт0лу слaвы твоеS, не довлёютъ и3зрещи2 вели1чіz совершeнствъ твои1хъ: многоoчи1тіи же херуви1ми и3 шестокрылaтіи серафjми, закрывaюще ли6ца сво‰, т0чію съ трeпетомъ и3 люб0вію взывaютъ дрyгъ ко дрyгу: с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь саваHfъ. нaмъ ќбw, и5же прaхъ и3 пeпелъ є3смы2, кольми2 пaче ўд0бэе люби1ти молчaніе: но, да не толи1кихъ щедр0тъ, въ создaніи и3 и3скуплeніи на нaсъ и3зліsнныхъ, непaмzтливи kви1мсz и3 неблагодaрни, подражaz г0рнему славосл0вію, съ вёрою и3 люб0вію взывaемъ: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, неисповэди1маz совершeнствъ высото2 и3 неизслёдимаz т†инъ пучи1но. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, вездЁ сhй и3 вс‰ и3сполнszй, є3ди1ный и3 т0йжде вчерA, днeсь и3 во вёки. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, вс‰ могjй, нарицazй несyщаz ћкw сyщаz, низводsй дaже до ѓда и3 пaки возводsй. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, и3спытyzй сердцA и3 ўтрHбы чlвёчєскіz, и3считazй ѕвёзды и3 всBмъ и5мъ и3менA нарицazй. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, є3гHже вси2 путіE и4стинны и3 вс‰ судьбы6 њправдaнны вкyпэ и3 вожделeнны. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, tдаS грэхи2 nтцє1въ на ч†да, ми1луzй же и3 награждazй въ р0ды родHвъ.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ в7

Ви1дэвъ тS и3сaіа на пrт0лэ выс0цэ и3 превознесeннэ, глаг0лаше: q њкаsнный ѓзъ, ћкw чlвёкъ сhй и3 нечи1сты ўстнЁ и3мhй, и3 гDа саваHfа ви1дэхъ nчи1ма мои1ма. Е#гдa же ќгль горsщій, носи1мый t ѓгGла, прикоснyсz ўстHмъ є3гw2, чи1стэ восхвалsше тебЁ nц7A и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, є3ди1наго бGа. Попали2 ќбw, q прес™az трbце, nгнeмъ бжcтва твоегw2 тeрніе и3 нaшихъ мн0гихъ беззак0ній, да чи1стымъ сeрдцемъ возопіeмъ тебЁ: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ неуразумeнный разумёти и3щA вели1кій во прbр0цэхъ мwmсeй, гlг0лаше: kви2 мнЁ лицE твоE, да разyмнw ви1жду тS. тh же къ немY: з†днzz мо‰ ќзриши, лицe же моE не kви1тсz тебЁ: не бо2 ќзритъ человёкъ лицE моE и3 жи1въ бyдетъ. Нaмъ же, ѓще и3 недостHйнымъ, благоволи1лъ є3си2 kви1ти себE въ лицЁ є3динор0днагw сн7а твоегw2: тёмже благодaрнэ вопіeмъ: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, сераfjмwвъ пламенногорsщаz любы2 и3 херувjмwвъ вhну свэтsщаz премyдросте. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, небeсныхъ прест0лwвъ превhшній цRю2 и3 премjрныхъ госп0дствій всеи1стинный гDи. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, вhшнихъ си1лъ непобэди1маz крёпосте и3 г0рнихъ властeй всэмогyщій власти1телю. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, ґрхaгGлwвъ всерaдостное благовёстіе и3 ѓгGлwвъ неумолкaющаz пр0повэдь. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, разyмныхъ нач†лъ верх0вное всеначaло, и3 всёхъ пр0чихъ небeсныхъ чинHвъ держaвный повели1телю. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, є3ди1нъ и3мёzй безсмeртіе и3 живhй во свётэ непристyпнэмъ, со и3збрaнными же твои1ми, я4кw со дрyги, лицeмъ къ лицY бесёдуzй.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ G

Си1лою неизречeннагw могyщества твоегw2 вс‰ содержи1ши, сл0вомъ неизслёдимыz премyдрости твоеS вс‰ стр0иши, д¦омъ ќстъ твои1хъ вс‰ живи1ши и3 рaдуеши, q трис0лнечне вседётелю. И#змёрилъ є3си2 нeбо длaнію и3 зeмлю пsдію, н0сиши и3 питaеши всю2 твaрь, вс‰ по и3мени2 призывaеши, и3 нёсть могjй ўтаи1тисz власти1тельныz десни1цы и3 вз0ра твоегw2: сегw2 рaди со всёми вhшними и3 ни1жними си1лами, со ўмилeніемъ припaдающе, зовeмъ ти2: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мёzй всsкое создaніе раб0тно повелё1нію твоемY, всю1ду kвлsеши слэды2 пр0мысла и3 неизчeтныхъ совершeнствъ твои1хъ: тёмже неви6димаz тво‰ и3 присносyщную си1лу и3 бжcтво2, творeньми помышлsема ви1дzще, со ўдивлeніемъ и3 рaдостію зовeмъ: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, власти1тельный содётелю ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, и3 любвеoби1льный строи1телю настоsщихъ и3 грzдyщихъ. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, t четhрехъ стихjй состaвивый твaрь и3 четhрьми времены2 крyгъ лёта венчaвый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, повелёвый с0лнцу свэти1ти во дни2, и3 лунЁ со ѕвэздaми просвэщaти н0щь. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, и3зводsй вётры t сокр0вищъ, њдэвazй нeбо џблаки, и3 посылazй д0ждь и3 р0су въ прохлаждeніе зн0z. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, препоzсyzй х0лмы рaдостію и3 д0лы весeліемъ, ўкрашazй кри1ны сє1льныz и3 вэнчazй полS клaсами. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, посылazй пи1щу птенцє1мъ врaнwвымъ, напаszй вс‰ ѕвёри сeльныz, и3 полагazй щедрHты сво‰ на всёхъ дёлэхъ свои1хъ.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ д7

Бyрю внyтрь и3мёz душепaгубныz є4реси, вторhй їyда, ґрій безyмный, tвeржесz тебє2 сн7а б9іz, є3ди1нагw t пребжcтвенныz трbцы бhти: мh же ѓще и3 и4но лицE џ§ее, и4но сн70внее, и4но с™aгw д¦а глаг0лемъ: но џ§ее, сн70внее и3 с™aгw д¦а є3ди1но бжcтво2, рaвну си1лу, соприсносyщно вели1чество, сeрдцемъ, и3 ўстны2 и3сповёдуемъ, и3 ћкw трис0лнечнымъ свётомъ въ купeли кRщeніz њзарeнніи, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, є3ди1ному бGу покланsемсz зовyще: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшавше пaстыріе и3 ўчи1теліе с™hz цRкве ѓріz, ћкw лю1таго ѕвёрz, вт0ргшасz въ словeсное хrт0во стaдо, и3 восхищaюща џвцы t и3сти1ннагw и3сповёданіz правослaвныz вёры, сошeдшесz въ нікeи на соб0рэ, бGа, ґ не твaрь, хrтA и3сповёдаша, и3 рaвна nц7Y сн7а и3 с™aго д¦а чтyще, громоглaснэ возгласи1ша: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, б9е џ§е, б9е сн7е, б9е дш7е с™hй, є3ди1ный и4стинный б9е, ґ не три2 б0зи. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, несоздaнный џ§е, несоздaнный сн7е, несоздaнный дш7е с™hй, є3ди1не вкyпэ несоздaнне, ґ не три2 њс0бь несоздaнны. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, nц7ъ раждazй предвёчнw сн7а, сн7ъ раждaемый безлётнw t nц7A, д¦ъ с™hй, и3з8 негHже t вBкъ происходsй, но не раждazсz. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, nц7ъ, воззвaвый нaсъ t небытіS, сн7ъ, и3скупи1вый нaсъ пaдшихъ кrт0мъ свои1мъ, д¦ъ с™hй, њсвzщazй и3 животворszй всёхъ своeю благодaтію. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, въ дyхэ, душЁ и3 тёлэ нaшемъ трехчaстную ски1нію на вселeніе своE њсновaти благоволи1вый, и3 всеконeчнэ грэх0мъ разрyшитисz є4й въ нaсъ не попусти1вый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, знaменіе тріmпостaснагw существA своегw2 на всёхъ дёлэхъ рyкъ свои1хъ въ мjрэ ви1димомъ и3 неви1димомъ, положи1вый.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ є7

Пребезначaльнаz и3 вседётельнаz трbце, создaвъ нaсъ по џбразу и3 по под0бію твоемY, заповёдала є3си2 твори1ти ўгHднаz пред8 тоб0ю: мh же, њкаsнніи, ѕлyю в0лю нaшу возлюби1вше, nбёты кRщeніz tверг0хомъ, џбразъ тв0й помрачи1хомъ: нhнэ же пaки къ тебЁ прибэгaемъ и3м0лимсz: подaждь нaмъ благодaть твою2, и3схи1ти нaсъ и3з8 руки2 вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, и3 спаси1 ны и4миже вёси судьбaми, да во вёки вёкwвъ зовeмъ тебЁ: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дz рaзумъ превосход‰щаz совершє1нства тво‰ и3 неизречє1ннаz бlгодэ‰ніz къ бBднымъ сынaмъ ґдaмлимъ: въ тs бо тріеди1наго бGа и4стиннw вёруzй, мeртвый дyхомъ њживлsетсz, њсквернeнный с0вэстію њчищaетсz, поги1бшій сп7сaетсz, бlгодaрнымъ ўм0мъ, бlгодaрнымъ сeрдцемъ, бlгодaрными ўсты2, t тебє2 создaнными, прекл0ньше кwлёна, глаг0лемъ: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, въ тріmпостaсномъ совётэ твоeмъ положи1вый сотвори1ти чlвёка, и3 въ тёло є3гw2, t пeрсти взsтое дыхaніе жи1зни и3з8 ќстъ твои1хъ вдохнyвый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, џбразомъ и3 под0біемъ твои1мъ въ лицЁ ґдaма всёхъ нaсъ почтhй, и3 раS слaдости наслёдники ўчини1вый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, рaзумомъ превhше всегw2 ви1димагw вознесhй нaсъ, и3 твaрь всю2 д0льнюю под8 н0зэ нaшz покори1вый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, дрeво жи1зни въ пи1щу нaмъ даровaвый и3 дaромъ безсмeртіz ны2 њбогати1вый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, преслyшавшихъ зaповэдь прароди1телей нaшихъ и3 по грэхопадeніи не њстaвивый, но на ўповaніи спасeніz прsмw є3дeма всели1вый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, и3зведhй и3 нaсъ и3з8 чрeва мaтере нaшеz и3 бlгодaтію є3ђліа, по рождeніи, њсвzти1вый.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдникъ прaвды и3 ревни1тель с™aгw и4мени твоегw2, и3ліA досточyдный, воззвaнъ t ѓгGла, стA въ горЁ хwри1вэ: бhсть же дyхъ крёпокъ, низлагazй г0ры, бhсть трyсъ вeлій и3 џгнь палsщъ, но не въ си1хъ тS ви1дэ, и3 по nгни2 глaсъ хлaда т0нка, и3 тaмw гDь: покрhвъ ќбw лицE ми1лотію, съ весeліемъ и3 стрaхомъ взывaше: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Возсіsлъ є3си2 въ просвэщeніе всэмY мjру сіsніе трисвётлагw б9ествA твоегw2, tгнaлъ є3си2 вс‰ јдwльскаz заблуждє1ніz, тріmпостaсный б9е и3 гDи: вeсь же р0дъ чlвёческій t д0лгіz тьмы2 kзhчества въ чyдный свётъ є3ђліz привeлъ є3си2, и4мже њзарeнніи, слaвимъ вседержaвный пр0мыслъ тв0й њ нaсъ, зовyще: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, до концA растлeнную грэх0мъ твaрь водaми пот0пными потреби1вый, и3 въ лицЁ нHа њбнови1вый вёсь р0дъ чlвёчь. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, tлучи1вый nтцA вёрующихъ ґвраaма t смэшeніz kзы6къ, и3 въ пот0мствэ є3гw2 и4стинную цRковь њсновaвый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, и3зведhй лю1ди сво‰ и3з8 є3ги1пта, препитaвый и5хъ мaнною въ пустhнэ и3 введhй въ зeмлю, кипsщую мeдомъ и3 млек0мъ. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, воздви1гій давjда, и3сп0лнивый д¦омъ свои1мъ прbр0ки и3 тёми среди2 ї}лz вёру въ њбэтовaннагw и3скупи1телz сохрани1вый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, плёномъ вавmлHнскимъ согрёшшыz лю1ди сво‰ наказaвый и3, по скончaніи є3гw2, пaки їерусали1му возгради1тисz повелёвый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, маккавeи въ вёрэ и3 предaніzхъ nтeческихъ непоколеби1мыми до смeрти показaвый, и3 цRковь под8зак0нную, ћкw невёсту, до пришeствіz возлю1бленнагw женихA, цёлу соблюдhй.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ з7

ХотS проzви1ти вели1чіе любвE и3 милосeрдіz твоегw2 къ пaдшему р0ду чlвёческому, є3гдA пріи1де кончи1на лёта, послaлъ є3си2 є3динор0днаго сн7а твоего2, раждaема t жены2, бывaема под8 зак0номъ, да подзакHнныz и3скyпитъ, и4же пожи1въ на земли2 ћкw чlвёкъ и3 и3скупи1въ ны2 кrт0мъ свои1мъ, вознесeсz на н7бо, tню1дуже, и3сполнszй њбэтовaніе, низпослA нaмъ прес™aго д¦а своего2, да зовeмъ вси2: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Ди1вное вои1стинну и3 н0вое показaлъ є3си2 чyдо, ди1вный въ выс0кихъ гDи, є3гдA по низпослaніи прес™aго д¦а на и3збр†нныz ў§нки2 и3 ґпcтолы, и3звeлъ є3си2 и5хъ на пр0повэдь всэмY мjру, да возвэстsтъ вели1кое и4мz прес™hz трbцы и3 плэнsтъ вс‰ kзhки въ послушaніе вёры: тёмже, чудsщесz си1лэ и3 дёйствію бGодухновeнныхъ словeсъ и4хъ, съ рaдостію зовeмъ: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, и3збрaвый немwщнaz, худорHднаz и3 б{іz мjра, да посрамsтъ крBпкіz, сл†вныz и3 прем{дрыz. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, воwдушеви1вый безчи1слєнныz с0нмы мyченикwвъ, да тьмaми мучeній и3 смертeй запечатлёютъ и4стину є3ђліz и3 си1лу бlгодaти хrт0вы. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, сeрдце равноапcтольнагw кwнстантjна знaменіемъ крестA преклони1вый, и3 тёмъ конeцъ лю6тымъ гонeніzмъ на хrтіaнъ положи1вый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, седмію2 вселeнскими соб0ры бGон0сныхъ nтє1цъ, ћкw седмію2 столпы2, цRковь њгради1вый, и3 є3рети1чєскимъ треволнeніzмъ непристyпну сотвори1вый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, бGом{дрымъ ўчи1телємъ и3 вели6кимъ подви1жникwмъ благочeстіz, ћкw пресвBтлымъ ѕвэздaмъ на твeрди цRкви, возсіsти даровaвый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, и3 владhку земли2 рwссjйскіz влади1міра, къ свёту и4стинныz вёры настaвивый, и3 тёмъ всю2 странY нaшу t прeлести многоб0жіz свободи1вый.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ }

Стрaннw и3 чyднw ў дyба мамврjйскагw ўзрёвъ тS ґвраaмъ во џбразэ тріeхъ мужeй, ѓки къ є3ди1ному бесёдоваше, гlг0лz: гDи, ѓще њбрэт0хъ благодaть пред8 тоб0ю, не мини2 рабA твоегw2. Тріeмъ ќбw, въ тріeхъ ћвльшихсz є3мY ли1цэхъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, є3ди1ному же въ существЁ бGу, до земли2 поклони1сz, зовhй: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вeсь є3си2 вездЁ и3 всегдA, не т0чію могyществомъ неизчeтныz си1лы твоеS, но и3 богaтствомъ вседётельнагw промышлeніz твоегw2 њ всsкомъ создaніи твоeмъ: нaмъ же, ћкоже речE сн7ъ тв0й, и3 влaси главнjи вси2 и3зочтeни сyть ў тебє2, да ни є3ди1нъ и3з8 ни1хъ падeтъ без8 в0ли твоеS: тёмже, ўповaюще на пр0мыслъ тв0й, со дерзновeніемъ и3 люб0вію зовeмъ: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, бlговоли1вый всэмY р0ду чlвёческому раздели1тисz на племенA и3 kзhки, и3 коемyждо и5хъ мёсто и3 врeмz жи1тельства ўказaвый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, и4мже цaріе цaрствуютъ и3 си1льніи пи1шутъ прaвду, соблюдazй и3збрaнныхъ свои1хъ, ћкw зёницу џка. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, t негHже и3сх0дитъ всsка премyдрость и3 рaзумъ, всsка крёпость и3 си1ла, всsко здрaвіе и3 лёпота. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, наводsй и3 teмлzй брaни, вэнчazй побёдою прaвое nрyжіе, непрaвое же, посредЁ сaмыхъ побёдъ предwпределszй къ сокрушeнію. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, даsй знaменіz на небеси2 и3 на земли2, посылazй џгнь, ћзву, и3 глaдъ на лю1ди, да не до концA заблудsтъ t путeй твои1хъ. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, возносsй смирє1нныz t земли2, є4же посади1ти со кнsзи людeй свои1хъ, и3 низлагazй гHрдыz, ћкw не њбрэсти1сz мёсту и4хъ.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ f7

Всsкое є3стество2, горЁ и3 ни1зу, непрестaннw слaвитъ тS предвёчнагw творцA и3 бGа: на нб7си2 є3ди1ни с™ъ, с™ъ, с™ъ, дeнь и3 н0щь взывaютъ, друзjи же вэнцы2 сво‰ къ подн0жію н0гъ твои1хъ полагaютъ: на земли1 же со всeю твaрію мы2, ћкw ўкрaшєнныz џбразомъ присносyщныz твоеS слaвы, къ тебЁ м0лимсz и3 t тебє2 вели1кіz и3 богaтыz ми1лости чaемъ, зовyще: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэт‡z многовэщ†нныz, ѓще и3 мн0гw труждaютсz мhслію во и3спытaніи њ тaинствэ прес™hz трbцы, но не м0гутъ разумёти, кaкw є3стеств0мъ є3ди1нъ є4сть бGъ, въ тріeхъ же совершeнныхъ ли1цэхъ: мh же вёруемъ т0чію семY и3 и3сповёдуемъ, кaкоже, не и3спытyемъ, и3 неизчeтныz благодэsніz къ нaмъ коегHждо и3з8 тріeхъ бжcтвенныхъ ли1цъ д0брэ вёдуще, съ вёрою и3 бlгодарeніемъ зовeмъ: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, прaведнымъ суд0мъ твои1мъ всBмъ нaмъ въ зeмлю, t неsже взsты є3смы2, возврати1тисz, и3 пaки въ дe1нь воскrніz и3з8 неS востaти, положи1вый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, с0лнцу, лунЁ и3 ѕвэздaмъ нёкогда помeркнути, землЁ и3 всёму, є4же на нeй, nгнeмъ преwбрази1тисz предwпредэли1вый, да вмёстw и5хъ kви1тсz нeбо н0во и3 землS новA, въ ни1хже прaвда живeтъ. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, ўстaвивый день, въ џнь же предстaнутъ на сyдъ вс‰ племенA и3 kзhцы, да воспріи1метъ кjйждо по дэлHмъ свои6мъ. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, и3мёzй въ дeнь воздаsніz рещи2 прaвєднымъ: пріиди1те, бlгословeнніи nц7а моегw2, и3 наслёдуйте цrтвіе, ўгот0ванное вaмъ t сложeніz мjра. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, t негHже нераскazнніи грёшницы ўслhшатъ тогдA со стрaхомъ: tиди1те t менє2 проклsтіи во џгнь вёчный, ўгот0ванный діaволу и3 ѓггелwмъ є3гw2. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, њбэщaвый цRковь свою2 до концA мjра непоколеби1му соблюсти2, во є4же не њдолённей бhти є4й и3 t врaтъ ѓдовыхъ.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ ‹

Спасти2 хотS мjръ, kви1ласz є3си2 на їwрдaнстэй рэцЁ, прес™az и3 пребжcтвеннаz трbце: nц7ъ во глaсэ съ нeба, свидётельствуzй њ возлю1бленнэмъ сн7э, сн7ъ во џбразэ чlвёчестэмъ, пріeмлzй кRщeніе t рабA, д¦ъ с™hй, сходsй на крещaемаго въ ви1дэ голуби1нэ: тёмже во и4мz є3ди1наго бGа, въ три1 же лицA, nц7A, сн7а и3 с™aго д¦а, научи1хомсz просвэщaти кRщeніемъ всsкаго грzдyщаго въ мjръ чlвёка, зовyще: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

ЦRю превёчный, сіszй с0лнце своE на благ‡z и3 ѕлы6z, прaвєдныz любsй, грBшныz же ми1луzй, сквeрну душeвную и3 тэлeсную нaшу њмhй, nби1тель свою2 въ нaсъ, ѓще и3 недост0йныхъ рабЁхъ твои1хъ сотвори1ти бlговоли2, потреби2 нечи6стаz н†ша помышлє1ніz, и3зглaди неподHбнаz дэ‰ніz, напрaви љзhкъ гlг0лати бlгоугHднаz пред8 тоб0ю, да чи1стымъ сeрдцемъ и3 ўстны2 со ўмилeніемъ зовeмъ: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, њ нeмже ґпcльскій ли1къ ћвэ глаг0летъ, къ немyже прbр0ческій соб0ръ вhну взирaетъ. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, є3г0же п0лкъ мyченическій бGолёпнw и3сповёдуетъ, и3 прпdбныхъ в0инство прес™0е и4мz славосл0витъ. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, њ нeмже пустhнникwвъ мн0жество при1снw воздыхaетъ, t негHже п0стникwвъ п0двиги вэнчaютсz. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, є3мyже с™и1теліе и3 пaстыріе бlгодaрственное прин0сzтъ пёніе, и4мже вселeнстіи ўчи1теліе во спасeніе нaше бGомyдрствуютъ. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, пріими2 мольбY њ нaсъ и3 предстaтельство всёхъ с™hхъ, пaче же простирaющую къ тебЁ њ нaсъ рyцэ свои2, дёву пречcтую. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, њгради2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгGлы, и3 tжени2 t нaсъ духHвъ ѕл0бы поднебeсныхъ.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ №i

Пёніе всsкое и3знемогaетъ, тщaщеесz принести2 д0лжное бlгодарeніе тебЁ њ всёхъ и3 за вс‰, въ трbцэ слaвимому бGу: не њбрэтaетсz бо ни рaзума, могyща сраспрострeтисz мhслію ко мн0жеству щедр0тъ твои1хъ на нaсъ, ни сл0ва, во є4же дост0йнэ и3зрещи2 |: nбaче за вс‰, нaми ви6димаz и3 нaмъ подає1маz, бyди тебЁ, прес™az трbце, бlгодарeніе t нaсъ, чeсть и3 слaва, kковh же ты2 самA твоегw2 вели1чества достHйны и3 тебЁ ўгHдны вёси: мh же, покланsющесz тебЁ, со смирeніемъ и3 люб0вію зовeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Ћкw свэтоподaтельна тS во њбэтовaніzхъ твои1хъ свэти1льника, сyщымъ нaмъ во тьмЁ невёдэніz њ бyдущемъ жрeбіи нaшемъ ћвльшасz, бlгодaрнэ и3сповёдующе, и3 понE є3ди1нагw и3з8 бlжeнствъ, є3динор0днымъ сн7омъ твои1мъ возвэщeнныхъ, ўлучи1ти желaюще, всеуми1льнw съ вёрою вопіeмъ: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, ўгот0вавый и3збр†ннымъ свои6мъ блaга, и5хже џко не ви1дэ, ќхо не слhша, и3 ±же на сeрдце чlвёку не взыд0ша. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, є3г0же вси2 чи1стіи сeрдцемъ ќзрzтъ, ћкоже є4сть, и3 познaютъ, ћкоже t негw2 сaми п0знани сyть. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, въ нeмже вси2 ѓлчущіи и3 жaждущіи прaвды њбрэтyтъ николи1же њскудэвaющее насыщeніе. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, t негHже миротв0рцы, ћкw подражaтели вс‰ ўмиротвори1вшагw є3динор0днагw сн7а твоегw2, возлю1бленными сынaми нарекyтсz. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, ў негHже кр0тцыи наслёдzтъ зeмлю и3 ни1щіи д¦омъ ўлучaтъ некончaемое цrтвіе. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, њбэщaвый вёчное поми1лованіе ми1лующымъ, и3 безконeчное рaдованіе плaчущымъ.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ в7i

Бlгодaть твою2 всеси1льную подaждь нaмъ, прес™az трbце: пріими2 и3сповёданіе грэхHвъ нaшихъ пред8 вели1чествомъ слaвы твоеS, при1зри на воздых†ніz н†ша, низпосли2 нaмъ д¦а ўмилeніz и3 щедр0тъ, да њчищeнніи дш7eю и3 сeрдцемъ, спод0бимсz неwсуждeннw звaти къ тебЁ на земли2, ћкоже взывaютъ ґгGли на нб7си2: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще твоE всечlвэколю1бное смотрeніе, слaвимъ тS вси2, пребезначaльнаz трbце, вёруемъ во є3ди1наго бGа nц7A, бGа сн7а и3 бGа д¦а с™aго, и3н0гw, рaзвэ тебє2, гDа не вёмы, къ тебЁ припaдаемъ и3 тебЁ м0лимсz вопію1ще: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, бyди нaмъ во спасeніе, да не ўбои1мсz никоегHже ѕлA, и3 въ защищeніе животA нaшегw, да не ўстраши1мсz никоегHже врагA. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, грBшныz кaющыzсz спасazй, спаси2 ќбw и3 нaсъ многогрёшныхъ. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, ўмножazй всBмъ млcть твою2, ўмн0жи ю5 и3 на нaсъ и3 поми1луй ны2, ћкw нeмощни є3смы2. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, продолжи2 нaмъ вёкъ къ покаsнію и3 не њсуди2 нaсъ на посэчeніе со смок0вницею безпл0дною. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, и3збaви ны2 и3скушeній, t мjра, пл0ти и3 діaвола находsщихъ, и3 ўкрэпи2 въ вёрэ и3 любви2 къ тебЁ. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, спод0би ны2 лицeмъ къ лицY ўзрёти тS и3 вни1ти въ свётлый черт0гъ тв0й на брaкъ ѓгнчій.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ Gi

Q прес™az, животворsщаz, нераздэли1маz и3 вседётельнаz трbце, џ§е, сн7е и3 дш7е с™hй, є3ди1не и4стинный б9е и3 тв0рче нaшъ. Нhнэшнее нaше пріeмши бlгодарeніе, низпосли2 нaмъ бlгодaть и3 си1лу t высоты2 с™aгw пrт0ла твоегw2, да, попрaвше вс‰ плотск‡z п0хwти, во всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ поживeмъ до концA днeй нaшихъ, вhну восхвалsюще прес™0е и4мz твоE и3 зовyще: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды. И$ пaки чтeтсz №-й и4косъ и3 №-й кондaкъ.

Мlтва

Прес™az трbце, є3диносyщнаz держaво, всёхъ благи1хъ винA, что воздади1мъ тебЁ за вс‰, ±же воздалA є3си2 нaмъ грBшнымъ и3 недостHйнымъ прeжде, нeже на свётъ произыд0хомъ, за вс‰, ±же воздаeши коемyждо нaсъ по вс‰ дни2, и3 ±же ўгот0вала є3си2 всBмъ нaмъ въ вёцэ грzдyщемъ. Подобaше ќбw, за толи6кіz бlгодэ‰ніz и3 щедр0ты, бlгодари1ти тS не словесы2 т0чію, но пaче дёлы, хранsще и3 и3сполнsюще зaпwвэди тво‰: мh же, страстeмъ нaшимъ и3 ѕлы6мъ nбhчаzмъ внeмше, въ безчи1слєнныz t ю4ности низверг0хомсz грэхи2 и3 беззакHніz. Сегw2 рaди, ћкw нечи6стымъ и3 њсквернє1ннымъ, не т0чію пред8 трисвётлое лицE твоE безстyднw kви1тисz, но нижE и4мени твоегw2 прес™aгw и3зрещи2 довлёzше нaмъ, ѓще бы не ты2 самA бlгоизв0лила, во nтрaду нaшу, возвэсти1ти, ћкw чи6стыz и3 прaвєдныz любS, и3 грёшники кaющыzсz ми1луеши и3 благоутр0бнэ пріeмлеши. При1зри ќбо q преб9eственнаz трbце, съ высоты2 с™hz слaвы твоеS на нaсъ многогрёшныхъ, и3 бlг0е произволeніе нaше, вмёстw бlги1хъ дёлъ, пріими2, и3 подaждь нaмъ дyха и4стиннагw покаsніz, да возненави1дэвъ всsкій грёхъ, въ чистотЁ и3 прaвдэ, до концA днeй нaшихъ поживeмъ, творsще прес™yю в0лю твою2, и3 слaвzще чи1стыми п0мыслы и3 благи1ми дэsньми сладчaйшее и3 великолёпое и4мz твоE. Ґми1нь.

Акафіст Пресвятій Тройці

Кондак 1

Предвічний Царю віків і Господи, всього творіння видимого і невидимого Сотворителю, Йому ж у Святій Тройці славимому поклоняється всяке коліно небесних, земних і підземних; тому і ми, хрещені у трисвяте ім’я Твоє, хоч і недостойні, насмілюємося принести Тобі похвальні пісні; Ти ж як Творець, Промислитель і Суддя наш вислухай голос рабів Твоїх і не відверни милості Твоєї від нас, щоб із глибини душі ми взивали до Тебе:

Свят, Свят, Свят єси, Господи Боже наш, помилуй нас, упале творіння, імені ради святого Твого.

Ікос 1

Архангели і ангели, начала і влади, престоли і господства, стоячи перед самим престолом слави Твоєї, не можуть висловити велич досконалостей Твоїх; многоокі ж херувими і шестикрилі серафими, закриваючи лиця свої, тільки з тремтінням взивають один до одного: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф. Нам же, що порох і попіл є, тим більше краще любити мовчання; але щоб, маючи стільки щедрот, у творінні і спасінні вилитих на нас, не бути непам’ятливими і невдячними, уподібнюючись небесному славослов’ю, з вірою і любов’ю взиваємо:

Свят, Свят, Свят єси, Господи Боже наш, несповідима досконалостей висота і недослідима таїн безодня.

Свят єси, Господи Боже наш, всюдисущий і все наповнюючий, один і той самий вчора, сьогодні і повіки.

Свят єси, Господи Боже наш, все Ти можеш, із небуття приводиш до буття, опускаєш навіть до пекла і знову виводиш.

Свят єси, Господи Боже наш, Ти випробовуєш серця і нутрощі людські, перелічуєш зірки і всім їм даєш імена.

Свят єси, Господи Боже наш, всі Твої путі істинні і всі долі виправдані разом і жадані.

Свят єси, Господи Боже наш, Ти передаєш гріхи батьків на дітей, милуєш же і нагороджуєш з роду в рід.

Свят, Свят, Свят єси, Господи Боже наш, помилуй нас, упале творіння, імені ради святого Твого.

Кондак 2

Побачив Тебе Ісая на престолі високому і величному і промовив: о окаянний я, бо, будучи людиною і маючи нечисті уста, Господа Саваофа бачив очима моїми. Коли ж палаюче вугілля, принесене ангелом, доторкнулося до вуст його, чисто прославляв Тебе, Отця, і Сина, і Святого Духа, Єдиного Бога. Попали́ ж, о Пресвята Тройце, вогнем Божества Твого терня і нашу безліч беззаконь, щоб ми чистим серцем взивали до Тебе: алилуя.

Ікос 2

Розум незбагненний бажаючи розуміти, великий серед пророків Мойсей промовив: покажи мені лице Твоє, щоб я розумно побачив Тебе. Ти ж до нього: заднє моє побачиш, лице ж Моє не відкриється тобі, бо якщо побачить людина лице Моє, то не залишиться живою. Нам же, хоч і недостойним, Ти благозволив показати Себе в лиці Єдинородного Сина Твого; тому, будучи вдячними, взиваємо:

Свят, Свят, Свят єси, Господи Боже наш, полум’ям палаюча любов і херувимів завжди сяюча премудрість.

Свят єси, Господи Боже наш, небесних престолів Всевишній Цар і надсвітніх господств всеістинний Господь.

Свят єси, Господи Боже наш, вишніх сил непереможна кріпкість і небесних властей всемогутній Володар.

Свят єси, Господи Боже наш, архангелів всерадісне благовісти і ангелів немовчна проповідь.

Свят єси, Господи Боже наш, розумних начал верховне всеначало і всіх інших чинів могутній Повелитель.

Свят єси, Господи Боже наш, Ти єдиний маєш безсмертя і живеш у світлі неприступнім, з обраними ж Твоїми, як з друзями, лицем до лиця розмовляєш.

Свят, Свят, Свят єси, Господи Боже наш, помилуй нас, упале творіння, імені ради святого Твого.

Кондак 3

Силою невимовної могутності Твоєї все утримуєш, Словом недослідимої Премудрості Твоєї все твориш, Духом вуст Твоїх все оживляєш і радуєш. О трисонячний всетворче! Ти виміряв небо долонею і землю п’яддю, носиш і годуєш все творіння, всіх на ім’я закликаєш, і ніхто не може сховатися від владної правиці і погляду Твого; заради цього з усіма вишніми і нижніми силами, зі зворушливістю припадаючи, взиваємо: алилуя.

Ікос 3

Маючи все творіння, підвладне повелінню Твоєму, всюди являєш сліди провидіння і незчисленних досконалостей Твоїх; невидимі Твої присносущна сила і Божество через розмірковування творінням стають видимими, тому зі здивуванням і радістю взиваємо:

Свят, Свят, Свят єси, Господи Боже наш, всесильний Творче видимого і невидимого і люблячий будівничий теперішнього і грядущого.

Свят єси, Господи Боже наш, із чотирьох стихій Ти влаштував творіння і чотирма порами року Ти коло літа увінчав.

Свят єси, Господи Боже наш, Ти повелів сонцю світити вдень, а місяцю і зіркам освітлювати ніч.

Свят єси, Господи Боже наш, Ти виводиш вітер із сховищ і посилаєш дощ і росу для прохолоди в спеку.

Свят єси, Господи Боже наш, Ти опоясуєш пагорби радістю і долини веселістю, прикрашаєш лілеї польові і вінчаєш поля колосками.

Свят єси, Господи Боже наш, Ти посилаєш їжу пташенятам воронів, напоюєш всіх звірів польових і осіняєш щедротами всі діла Свої.

Свят, Свят, Свят єси, Господи Боже наш, помилуй нас, упале творіння, імені ради святого Твого.

Кондак 4

Бурю маючи в душі душозгубної єресі, другий Іуда, Арій безумний, відрікся від Тебе, Сина Божого, бути Єдиним від Пребожественної Тройці; ми ж хоч і інше лице Отчеє, інше Синівське, інше Святого Духа проголошуємо; але Отчеє, Синівське і Святого Духа єдине Божество, рівну силу, єдиносущну велич сповідуємо серцем і устами і, будучи осяяні трисонячним світлом у купелі хрещення, поклоняємось єдиному Богу, Отцю, і Сину, і Святому Духу, взиваючи: алилуя.

Ікос 4

Почувши про Арія, який як лютий звір увірвався у словесне Христове стадо і викрав овець від істинного сповідання православної віри, пастирі і учителі святої Церкви, зібравшись у Нікеї на собор, Христа сповідали Богом, а не творінням, і, шануючи Сина рівним Отцю і Святому Духу, громогласно проголосили:

Свят, Свят, Свят єси, Господи Боже наш, Боже Отче, Боже Сину, Боже Душе Святий, єдиний істинний Боже, а не три Боги.

Свят єси, Господи Боже наш, нестворений Отче, нестворений Сину, нестворений Душе Святий, єдині разом нестворені, а не три окремо нестворених.

Свят єси, Господи Боже наш, Отець предвічно народжує Сина, Син безлітно народжується від Отця, Дух Святий від Нього ж від віку сходить, а не народжується.

Свят єси, Господи Боже наш, Отець покликав нас із небуття, син викупив нас, упалих, хрестом Своїм, Дух Святий освячує і оживляє всіх своєю благодаттю.

Свят єси, Господи Боже наш, у дусі, душі і тілі нашому тричасному скинію на Своє вселення благозволив заснувати і не допустив остаточно гріхом зруйнуватися їй у нас.

Свят єси, Господи Боже наш, знамення триіпостасної істоти Своєї на всіх ділах рук Своїх у світі видимому і невидимому Ти поклав.

Свят, Свят, Свят єси, Господи Боже наш, помилуй нас, упале творіння, імені ради святого Твого.

Кондак 5

Пребезначальна і вседіюча Тройце, сотворивши нас за образом і за подобою Твоєю, Ти заповідала творити угодне перед Тобою; ми ж, окаянні, полюбивши злу нашу волю, обітниці хрещення відкинули, образ Твій затьмарили; нині ж знову до Тебе звертаємось і молимося: подай нам благодать Твою, вирви нас від ворогів видимих і невидимих і спаси нас, якими Ти знаєш засобами, щоб ми повік-віків взивали до Тебе: алилуя.

Ікос 5

Бачачи розумом перевершені досконалості Твої і невимовні благодіяння до бідних синів Адамових (в Тебе бо Триєдиного Бога істинно віруючий мертвий духом оживляється, осквернений совістю очищається, загиблий спасається), вдячним розумом, вдячним серцем, вдячними устами, Тобою створеними, схиливши коліна, промовляємо:

Свят, Свят, Свят єси, Господи Боже наш, у триіпостасній Раді Своїй вирішив створити чоловіка і в тіло його, взяте із землі, дихання життя із вуст Твоїх вдихнув.

Свят єси, Господи Боже наш, образом і подобою Твоєю в особі Адама всіх нас вшанував і вчинив нащадками раю блаженства.

Свят єси, Господи Боже наш, розумом вище за все видимі підніс нас і все земне творіння підкорив під ноги наші.

Свят єси, Господи Боже наш, древо життя в споживу нам дарував і даром безсмертя нас збагатив.

Свят єси, Господи Боже наш, праотців наших, що порушили заповідь, і після гріхопадіння не залишив, але з упованням на спасіння перед Едемом оселив.

Свят єси, Господи Боже наш, ти народив нас із утроби матері нашої і після народження благодаттю Євангелія освятив.

Свят, Свят, Свят єси, Господи Боже наш, помилуй нас, упале творіння, імені ради святого Твого.

Кондак 6

Проповідник правди і ревнитель святого імені Твого, Ілля досточудний, будучи покликаний ангелом, став на горі Хорив; був же дух сильний, що руйнував гори, був землетрус великий і полум’я вогню, але не в них Тебе бачив, і після вогню голос прохолоди тонкої, і там Господь. Покривши ж лице милоттю, з радістю і страхом він взивав: алилуя.

Ікос 6

Засяяв Ти для просвіщення всього світу сяяння трисвітлого Божества Твого, розігнав Ти всю ідольську оману, Триіпостасний Боже і Господи; весь же рід людський Ти привів від довгої темряви язичництва до дивного світла Євангелія, ним же осяяні, славимо всемогутнє провидіння про нас, взиваючи:

Свят, Свят, Свят єси, Господи Боже наш, до кінця розтлінне гріхом творіння водами потопу знищив і в особі Ноя обновив весь рід людський.

Свят єси, Господи Боже наш, відокремив отця віруючих Авраама від змішання народів і в його нащадках Ти істинну Церкву заснував.

Свят єси, Господи Боже наш, Ти вивів людей Своїх із Єгипту, годував їх манною в пустелі і ввів у землю, що кипіла медом і молоком.

Свят єси, Господи Боже наш, Ти підніс Давида, наповнив Духом Святим Своїх пророків і ними серед Ізраїля зберіг віру в обіцяного Спасителя.

Свят єси, Господи Боже наш, Ти покарав згрішилих людей Своїх Вавилонським потопом і після закінчення повелів знову відбудуватися Єрусалиму.

Свят єси, Господи Боже наш, Ти явив Маккавеїв до смерті непохитними у вірі і переданнях отцівських, і Церкву підзаконну, як невісту, до пришестя улюбленого Жениха, непорочною зберіг.

Свят, Свят, Свят єси, Господи Боже наш, помилуй нас, упале творіння, імені ради святого Твого.

Кондак 7

Бажаючи виявити велич любові і милосердя Твого до упалого роду людського, коли сповнилася повнота літ, Ти послав Єдинородного Сина Твого, народженого від жони, яка була під законом, щоб визволити підзаконних, Який пожив на землі як Людина і визволив нас хрестом Своїм, вознісся на небо, звідки, виконуючи обіцяне, послав нам Пресвятого Духа Свого, щоб ми всі взивали: алилуя.

Ікос 7

Дивне воістину і нове чудо показав Ти, дивний у вишніх, Господи, коли після сходження Трисвятого Духа на обраних учеників і апостолів Ти вивів їх на проповідь усьому світу, щоб вони сповістили велике ім’я Пресвятої Тройці і полонили всі народи у послух віри. Тому, дивуючись силі і дії богонатхненних слів їхніх, з радістю взиваємо:

Свят, Свят, Свят єси, Господи Боже наш, Ти надихнув незчисленних мучеників, щоб вони різноманітними муками і смертю затвердили істину Євангелія і силу благодаті Христової.

Свят єси, Господи Боже наш, серце рівноапостольного Константина знаменням Хреста схилив і ним кінець лютим гонінням на християн поклав.

Свят єси, Господи Боже наш, сімома вселенськими соборами богоносних отців, як сімома стовпами, Церкву огородив і сотворив Її неприступною єретичним хвилюванням.

Свят єси, Господи Боже наш, богомудрим учителям і великим подвижникам благочестя, як яскравим зіркам, на небосхилі Церкви Ти дарував засяяти.

Свят єси, Господи Боже наш, і владику Київської Русі Володимира до світла істинної віри направив і ним всю країну нашу від омани багатобожжя визволив.

Свят, Свят, Свят єси, Господи Боже наш, помилуй нас, упале творіння, імені ради святого Твого.

Кондак 8

Дивно і чудно біля дуба Мамврійського побачив Тебе Авраам в образі трьох мужів і як з одним розмовляв, промовляючи: Господи, якщо я знайшов благодать перед Тобою, не мини раба Твого. Трьом же у трьох лицях, які явилися йому, Отцю, і Сину, і Святому Духу, єдиному ж істотою Богу до землі він поклонився, взиваючи: алилуя.

Ікос 8

Весь Ти всюди і завжди, не тільки могутністю незліченної сили Твоєї, але й багатством вседіючого провидіння Твого про всяке творіння Твоє; нам же, як сказав Син Твій, і волосся на голові пораховано Тобою, щоб жодна волосина не упала без волі Твоєї: Тому, уповаючи на провидіння Твоє, сміливо і з любов’ю взиваємо:

Свят, Свят, Свят єси, Господи Боже наш, Ти благозволив усьому роду людському розділитися на племена і народи, і кожному з них Ти указав місце і час існування.

Свят єси, Господи Боже наш, Тобою ж царі царюють і владики пишуть закони, Ти зберігаєш обраних Своїх як зіницю ока.

Свят єси, Господи Боже наш, від Тебе сходить усяка премудрість і розум, всяка кріпкість і сила, всяке здоров’я і краса.

Свят єси, Господи Боже наш, Ти наводиш і припиняєш війни, вінчаєш перемогою справедливу зброю, несправедливе ж посеред самих перемог визначаєш на загибель.

Свят єси, Господи Боже наш, Ти даєш знамення на небі і на землі, посилаєш вогонь, мор і голод на людей, щоб вони не завжди блукали на путях своїх.

Свят єси, Господи Боже наш, Ти підносиш смиренних на землі, щоб посадити їх князями людей своїх, скидаєш гордих, щоб не знайшлося місце їх.

Свят, Свят, Свят єси, Господи Боже наш, помилуй нас, упале творіння, імені ради святого Твого.

Кондак 9

Всяке єство вгорі і внизу безперестанно прославляє Тебе, предвічного Творця і Бога; на небесах одні Свят, Свят, Свят день і ніч взивають, інші ж вінці свої до підніжжя ніг Твоїх покладають; на землі ж з усім творінням ми, як прикрашені образом вічної Твоєї слави, до Тебе молимось і від Тебе великої і багатої милості чекаємо, взиваючи: алилуя.

Ікос 9

Красномовці багатослівні, хоч і багато трудяться думкою, намагаючись зрозуміти таїну Пресвятої Тройці, але не можуть зрозуміти, як єством один є Бог і в трьох досконалих лицях; ми ж тільки віруємо цьому і сповідуємо, а не досліджуємо, і, добре знаючи про незчисленні благодіяння до кожного з нас від трьох Божественних лиць, з вдячністю взиваємо:

Свят, Свят, Свят єси, Господи Боже наш, Ти праведним судом Твоїм усім нам у землю, з якої ми взяті, повернутися повелів і знову в день воскресіння із неї встати встановив.

Свят єси, Господи Боже наш, Ти наперед визначив сонцю, місяцю і зіркам колись затьмаритися, землі і всьому, що на ній, вогнем преобразитися, щоб замість них з’явилося небо нове і земля нова, в яких буде жити правда.

Свят єси, Господи Боже наш, Ти призначив день, в який постануть на суд усі племена і народи, щоб отримати за ділами своїми.

Свят єси, Господи Боже наш, Ти маєш у день винагородження сказати праведним: прийдіть, благословенні Отця Мого, і успадкуйте Царство, приготоване вам від сотворення світу.

Свят єси, Господи Боже наш, від Тебе нерозкаяні грішники зі страхом почують тоді: відійдіть від Мене, прокляті, у вогонь вічний, приготовлений дияволу і ангелам його.

Свят єси, Господи Боже наш, Ти обіцяв Церкву Твою до кінця світу непохитною зберегти, щоб бути їй не подоланою вратами пекельними.

Свят, Свят, Свят єси, Господи Боже наш, помилуй нас, упале творіння, імені ради святого Твого.

Кондак 10

Бажаючи спасти світ, явилася Ти на Йорданській річці, Пресвята і Пребожественна Тройця: Отець у голосі з неба, засвідчуючи про улюбленого Сина, Син в образі Людини, приймаючи хрещення від раба, Дух Святий сходив на Того, Хто хрестився, у вигляді голуба. Тому в ім’я єдиного Бога, у трьох лицях, Отця, і Сина, і Святого Духа, ми навчилися просвіщати хрещенням усяку людину, яка гряде в світі і взиває: алилуя.

Ікос 10

Царю предвічний, що сяєш сонце Своє на добрих і злих, праведних любиш, грішників же милуєш; омий нашу душевну і тілесну скверну, благозволь сотворити оселю Свою в нас, хоч і недостойних рабах Твоїх, знищи нечисті помисли, згладь неподобні діяння, направ язик говорити благовгодне перед Тобою, щоб чистим серцем і устами ми взивали:

Свят, Свят, Свят єси, Господи Боже наш, про Нього ж апостольський собор явно проповідує, на Нього ж пророче зібрання завжди споглядає.

Свят єси, Господи Боже наш, Його ж полк мученичий богохвально сповідує і преподобних воїнство пресвяте ім’я прославляє.

Свят єси, Господи Боже наш, до Нього ж безліч пустельників завжди зітхає, Ним же подвиги посників вінчаються.

Свят єси, Господи Боже наш, Йому ж святителі і пастирі приносять подячний спів, Ним же вселенські учителі на спасіння наше благовістують.

Свят єси, Господи Боже наш, прийми від нас благання і заступництво всіх святих, а найбільше Діви Пречистої, Яка простягає до Тебе за нас Свої руки.

Свят єси, Господи Боже наш, охорони́ нас святими Твоїми ангелами і віджени від нас духів злоби піднебесних.

Свят, Свят, Свят єси, Господи Боже наш, помилуй нас, упале творіння, імені ради святого Твого.

Кондак 11

Всяке оспівування знемагає, що намагається принести Тобі достойну подяку за всіх і за все, в Тройці славимому Богу; бо не вистачає ні розуму, який би міг обійняти думкою безліч Твоїх щедрот, на нас вилитих, ні сло́ва, щоб достойно сказати про них; однак за все нами видиме і за те, що нам подається, нехай буде Тобі, Пресвята Тройце, подяка від нас, честь і слава, про які Ти Сама знаєш і які достойні Твоєї величі і Тобі угодні; ми ж, поклоняючись Тобі, зі смиренням і любов’ю взиваємо: алилуя.

Ікос 11

Тебе, як світлосяйний світильник у Твоїх обітницях, що явився сущим нам у темряві невідання про майбутню нашу долю, подячно сповідуючи і бажаючи отримати хоч одне з блаженств, сповіщених Єдинородним Твоїм Сином, зі всією зворушливістю взиваємо:

Свят, Свят, Свят єси, Господи Боже наш, Ти приготував обраним Твоїм блага, яких око не бачило, вухо не чуло, і те, що на серце людині не приходило.

Свят єси, Господи Боже наш, Його ж побачать усі чисті серцем, як є, і пізнають, як і самі Ним пізнані.

Свят єси, Господи Боже наш, у Ньому ж усі голодні і жадаючі правди знайдуть насичення, що ніколи не вичерпується.

Свят єси, Господи Боже наш, від Нього ж миротворці, як подібні до Єдинородного Сина Твого, Який все примирив, улюбленими синами назвуться.

Свят єси, Господи Боже наш, у Нього ж лагідні успадкують землю і убогі духом отримають безкінечне Царство.

Свят єси, Господи Боже наш, Ти обіцяв вічне помилування тим, хто милує, і безкінечне радування тим, хто плаче.

Свят, Свят, Свят єси, Господи Боже наш, помилуй нас, упале творіння, імені ради святого Твого.

Кондак 12

Благодать Твою всесильну подай нам, Пресвята Тройце; прийми сповідання гріхів наших перед величністю слави Твоєї, зглянься на зітхання наші, зішли нам Духа зворушливості і щедрот, щоб, очищені душею і серцем, сподобилися неосуджено взивати до Тебе на землі, як взивають ангели на небесах: алилуя.

Ікос 12

Оспівуючи Твоє всечоловіколюбне провидіння, прославляємо Тебе всі, Пребезначальна Тройце, віруємо в єдиного Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого і іншого крім Тебе Господа не знаємо; до Тебе припадаємо і Тебе благаємо, взиваючи:

Свят, Свят, Свят єси, Господи Боже наш, будь нам на спасіння, щоб ми не боялись ніякого зла і в захисті життя нашого щоб не страшилися ніякого ворога.

Свят єси, Господи Боже наш, грішників, що каються, спасаєш, спаси і нас багатогрішних.

Свят єси, Господи Боже наш, Ти примножуєш на всіх милість Твою, примнож її і на нас, і помилуй нас, бо ми немічні.

Свят єси, Господи Боже наш, продовжи наш вік для покаяння і не засуди нас на посічення зі смоківницею безплідною.

Свят єси, Господи Боже наш, визволи нас від спокус, що надходять від світу, плоті і диявола, і укріпи у вірі і любові до Тебе.

Свят єси, Господи Боже наш, сподоби нас побачити Тебе лицем до лиця і увійти у світлий чертог Твій на весілля Агнця.

Свят, Свят, Свят єси, Господи Боже наш, помилуй нас, упале творіння, імені ради святого Твого.

Кондак 13

О Пресвята, Животворча, нероздільна і вседіяльна Тройце, Отче, Сину і Душе, єдиний істинний Боже і Творче наш! Нинішню нашу прийнявши подяку, пошли нам благодать і силу з висоти святого престолу Твого, щоб, подолавши всі плотські похоті, ми пожили у святому благочесті і чистоті до кінця днів наших, завжди оспівуючи Пресвяте ім’я Твоє і взиваючи: алилуя.

Цей кондак читається тричі. Після цього знову читаються перший ікос і перший кондак.

Молитва до Пресвятої Тройці

Пресвята Тройце, єдиносущна державо, всіх благ причино, яку подяку принесемо Тобі за все, що Ти сотворила для нас, грішних і недостойних, раніше ніж ми народилися на світ; за все, що Ти подаєш кожному із нас по всі дні і що Ти приготувала нам у грядущому віці. Подобає бо за такі благодіяння і щедроти дякувати Тобі не тільки словами, але більше ділами і виконанням заповідей Твоїх; ми ж, підкорившись нашим пристрастям і злим звичаям, від юності впадаємо в незліченні гріхи і беззаконня. Тому, як нечистим і оскверненим, не тільки перед Твоє пресвітле лице соромно явитися, але і промовляти Твоє трисвяте ім’я не подобає нам, якби Ти Сама не благозволила, для нашої утіхи, сповістити, що Ти любиш чистих і праведних, а грішників, що каються, милуєш і благосердно приймаєш. Зглянься, о Пребожественна Тройце, з висоти святої слави Твоєї на нас, багатогрішних, і благий намір наш, замість добрих діл, прийми, і подай нам дух істинного покаяння, щоб, зненавидівши всякий гріх, пожили ми в чистоті і правді до кінця наших днів, виконуючи пресвяту волю Твою і прославляючи чистими помислами найсолодше і величне ім’я Твоє. Амінь.

Знайшли помилку