...
Акафісти,  Пресвятій Богородиці перед Її іконами

Акафіст Пресвятій Богородиці перед іконою “Всецариця”

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Кондак 1

Новоявле́нней Твое́й иконе предстоя́ще ве́рнии, уми́льно воспева́ем Ти, Всецари́це, раби́ Твои́; низпосли́ цельбы́ к Тебе́ притека́ющим ны́не рабо́м Твои́м, да вси ра́достно зове́м Ти:

Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги на́ша благода́тию исцеля́ющая.

Икос 1

Кондaкъ №

Новоzвлeннэй твоeй їкHнэ предстоsще, вёрнін ўми1льнw воспэвaемъ ти2, всец7ри1це, раби2 твои2: низпосли2 цэльбы2 къ тебЁ притэкaющымъ нhнэ рабHмъ твои6мъ, да вси2 рaдостнw зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, всец7ри1це, недyги нaшz бlгодaтію и3сцэлsющаz.м

Јкосъ №

Очікується текст