...
Акафісти,  Святим

Акафіст преподобному Олександру Свирському

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Кондак 1

Избра́нный уго́дниче Христо́в и чудотво́рче, преподо́бный о́тче Алекса́ндре, возсия́вый ми́рови, я́ко звезда́ богосве́тлая, жития́ твоего́ добро́тою и мно́жеством чудотворе́ний, восхваля́ем тя любо́вию в пе́снех духо́вных: ты же, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, моли́твами твои́ми от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м ти:

Ра́дуйся, преподо́бне Алекса́ндре, Сви́рский чудотво́рче.

Кондaкъ №

И#збрaнный ўг0дниче хrт0въ и3 чудотв0рче, прпdбный џтче ґлеxaндре, возсіsвый мjрови, ћкw ѕвэздA бGосвётлаz, житіS твоегw2 добр0тою и3 мн0жествомъ чудотворeній, восхвалsемъ тS люб0вію въ пёснехъ дух0вныхъ: тh же, ћкw и3мёzй дерзновeніе ко гDу, мlтвами твои1ми t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, прпdбне ґлеxaндре, сви1рскій чудотв0рче.

Јкосъ №

Очікується текст

Знайшли помилку