...
Акафісти,  Святим

Акафіст преподобному Никодиму Святогорцю

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Конда́к 1

Подо́бен: Взбра́нной Воево́де:

Я́ко боже́ственнаго жи́тельства таи́нника изря́днаго и благоче́стия богоно́снаго учи́теля Правосла́вная Це́рковь тя почита́ет: с небесе́ бо дарова́ние прие́м, озаря́еши боже́ственными твои́ми писа́нии вопию́щия ти:

Ра́дуйся, о́тче Никоди́ме, Горы́ Святы́я сла́вное украше́ние.

Кондaкъ №

Ћкw бжcтвеннагw жи1тельства таи1нника и3зрsднаго, и3 бlгочeстіz бGон0снаго ўчи1телz, правослaвнаz цRковь тS почитaетъ: съ нб7сe бо даровaніе пріeмъ, њзарsеши бжcтвенными твои1ми пис†ніи вопію1щыz ти2:

Рaдуйсz, џ§е нікоди1ме, горы2 с™hz слaвное ўкрашeніе.

Јкосъ №

Очікується текст

Знайшли помилку