...
Акафісти,  Різні

Акафіст Божественним Страстям Христовим

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Конда́к 1

Взбра́нный Воево́до и Го́споди Небесе́ и земли́, Тебе́, Царя́ Безсме́ртнаго, зря́щи на Кресте́ ви́сяща, вся́ тва́рь измени́ся, не́бо ужасе́ся, основа́ния земли́ восколеба́шася. Мы́ же, недосто́йнии, благода́рственное поклоне́ние Твоему́ на́с ра́ди страда́нию принося́ще, с разбо́йником вопие́м Ти́:

Иису́се, Сы́не Бо́жий, помяни́ на́с, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

И́кос 1

Кондaкъ №

Возбрaнный воев0до, и3 гDи нб7сE и3 земли, тебe2, цRS безсмeртнаго, зрS на кrтЁ ви1сzща, всS твaрь и3змэни1сz, нeбо ўжасeсz, њснов†ніz земли2 восколебaшасz. Мh же, недост0йніи, бlгодaрственное поклонeніе твоемY нaсъ рaди страдaнію приносsще, съ разб0йникомъ вопіeмъ ти2:

Ї}се, сн7е б9ій, помzни2 нaсъ, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Јкосъ №

Очікується текст

Знайшли помилку