...

Акафіст Покрову Пресвятої Богородиці

ГражданскийЦерковнославянскийУкраїнською

 

Акафист Покрову Пресвятой Богородицы
Кондак 1

Избра́нней предве́чным Царе́м, превы́шшей вся́каго созда́ния, небесе́ и земли́ Цари́це, прише́дшей иногда́ во Влахе́рнскую це́рковь на моли́тву, досто́йное поклоне́ние с благодаре́нием принося́ще, я́ко во тме́ су́щии, под Твой светя́щийся омофо́р с ве́рою и умиле́нием прибега́ем. Ты же, я́ко иму́щи держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свобожда́й, да зове́м Ти: Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, покры́й нас от вся́каго зла честны́м Твои́м омофо́ром.

Икос 1

 

Кондaкъ №.

И#збрaннэй предвёчнымъ цReмъ, превhшшей всsкагw создaніz, небесE и3 земли2 цRи1цэ, пришeдшей и3ногдA во влахeрнскую цeрковь на мlтву, дост0йное поклонeніе съ бlгодарeніемъ приносsще, ћкw во тмЁ сyщіи, под8 тв0й свэтsщійсz њмоф0ръ съ вёрою и3 ўмилeніемъ прибэгaемъ: тh же, ћкw и3мyщи держaву непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ свобождaй, да зовeмъ ти2: Рaдуйсz, рaдосте нaша, покрhй нaсъ t всsкагw ѕлA честнhмъ твои1мъ њмоф0ромъ.

Јкосъ №.

Акафіст Покрову Пресвятої Богородиці
Кондак 1

Обраній предвічним Царем, вищій за всяке творіння, неба і землі Цариці, що колись прийшла у Влахернську церкву на молитву, достойне поклоніння з подякою приносячи, як сущі в темряві під твій сяючий омофор з вірою і зворушливістю вдаємося; Ти ж, що маєш державу непереможну, від усяких бід визволяй, щоб ми взивали до Тебе:
Радуйся, радосте наша, покрий нас від усякого зла чесним Твоїм омофором.

Ікос 1

Ангелів і архангелів велика сила, з Предтечею, Богословом, собором усіх святих, стоячи з Тобою, Царицею своєю, у церкві Влахернській і зворушливі Твої моління слухаючи, зі здивуванням взивали так: