...

Акафіст благовірному великому князю Олександру Невському в іноках Олексію

ГражданскийЦерковнославянскийУкраїнською

 

Акафіст благовірному великому князю Олександру Невському в іноках Олексію

Конда́к 1.

Избра́нному воево́де земли́ Росси́йския, све́тлому украше́нию Це́ркве Правосла́вныя, свято́му благове́рному вели́кому кня́зю Алекса́ндру Не́вскому, похва́льная воспису́юще, я́ко ве́рою враги́, ви́димыя же и неви́димыя, победи́вшему, и в ве́ре свое́й, по рече́нию апо́столову, доброде́тель, в доброде́тели же ра́зум, в ра́зуме же воздержа́ние, в воздержа́нии же терпе́ние, в терпе́нии же благоче́стие, братолю́бие и любо́вь яви́вшему, со умиле́нием и ра́достию возопии́м:

ҐКА1FІСТЪ с™0му бlговёрному вели1кому кнsзю ґлеxaндру нeвскому, во и4ноцэхъ ґлеxjю.

Кондaкъ №.

И#збрaнному воев0дэ земли2 рwссjйскіz, свётлому ўкрашeнію цRкве правослaвныz, с™0му бlговёрному вели1кому кнsзю ґлеxaндру нeвскому, похв†льнаz восписyюще, ћкw вёрою враги2, ви6димыz же и3 неви6димыz, побэди1вшему, и3 въ вёрэ своeй, по речeнію ґпcтолову, добродётель, въ добродётели же рaзумъ, въ рaзумэ же воздержaніе, въ воздержaніи же терпёніе, въ терпёніи же бlгочeстіе, братолю1біе и3 люб0вь kви1вшему, со ўмилeніемъ и3 рaдостію возопіи1мъ: Рaдуйсz, с™hй бlговёрный вели1кій кн7же ґлеxaндре.

Јкосъ №.

Акафіст благовірному великому князю Олександру Невському в іноках Олексію

Кондак 1

Вибраному воєводі землі нашої, світлій окрасі Церкви Православної, святому благовірному великому князю Олександру Невському, похвалу виголошуємо, бо вірою ворогів видимих та невидимих, переміг, і у вірі своїй, за словом великодушності  апостольської, що в доброчесності мудрість, в мудрості стримання, в стриманості терпіння, в терпінні благочестя, братолюбність та любов показавшому, з розчуленням і веселістю взиваємо:

Радуйся, святий благовірний великий княже Олександре!